Column: Nevengeschikte betrekkelijke bijzinnen?

Update By: Henk
Date: mei 14, 2021

In negentiende- en twintigste-eeuwse Friese literatuur kom je af en toe betrekkelijke bijzinnen tegen die worden voorafgegaan door het woordje en. Het lijkt daardoor of ze nevengeschikt zijn aan de hoofdzin of aan een zelfstandignaamwoord(groep) daarin. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik er een paar.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalsnipel: hoe kin it dat it Sealterfrysk gjin wurd foar ‘readboarstje’ hat?

Update By: Henk
Date: mei 2, 2021

De wurdboeken jouwe gjin Sealterfrysk wurd foar it readboarstje, Sealterfriezen witte it net en in oprop op ynternet smiet allinne in protte befêstigingen fan ûnbekendheid mei it wurd op. In literatuersyktocht en it trochsneupen fan âlde Sealterske bânopnamen joech ek gjin antwurd op de fraach hoe’t it fûgeltsje yn it Frysk fan it Sealterlân neamd wurdt. In mystearje! Yn dizze taalsnipel op de site fan De Moanne gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Column over Rijksbeleid ten aanzien van het Fries als inburgeringsactiviteit

Update By: Henk
Date: mei 1, 2021

“Waar gaat het om? Wel, de gemeenteraad van Achtkarspelen (hoofdplaats Buitenpost) heeft het college gevraagd om na te gaan of statushouders op kosten van de overheid een cursus Fries mogen volgen. Burgemeester Oebele Brouwer vond dat ook een goed idee. Het zou ook makkelijk kunnen, want het ministerie […]

[Lees hier de column op Neerlandistiek.nl.]

[Lees hier een andere column over dezelfde materie op ItNijs.frl.]

Artikel yn De Moanne

Update By: Henk

Yn it nije nûmer fan De Moanne krij ik fjouwer siden romte om wiidweidich te fertellen oer it Sealterfrysk. Sjoch jiergong 20 nûmer 2, side 50-53.

Column: D66-slogans

Update By: Henk
Date: maart 25, 2021

D66-slogans trekken de aandacht van taalobservateurs. Met het liberaal-sociale gebod ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ oogstte de partij zowel lof van de speels aangelegden als kritiek van de prescriptief ingestelden (“Een zeugma, foei!”). De uitspraak ‘Laat je nooit, nooit, nooit aan jezelf twijfelen’ van Sigrid Kaag riep ook weer allerlei discussie op, niet het minst onder leraren Nederlands. Mijn bijdrage aan een discussie over hoe die zin in elkaar zit, heb ik tot een column voor Neerlandistiek.nl omgewerkt.

[En die is hier te lezen.]

Column: een nieuwe naamvalsvorm?

Update By: Henk
Date: maart 23, 2021

Naamvallen verdwijnen uit het Nederlands, maar af en toe lijken er ook nieuwe de kop op te steken. In een column op Neerlandistiek geef ik een voorbeeld.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Bespreking: Leraar Nederlands even slecht in taalbeschouwing als z’n leerlingen

Update By: Henk
Date: maart 20, 2021

Studenten aan de Nederlandse hbo-lerarenopleidingen Nederlands weten niet hoe zinnen in elkaar zitten. Ze herkennen de vaktermen, maar zijn niet in staat met behulp ervan over taal te praten. Dat blijkt uit onderzoek van Jimmy van Rijt, Hans Hulshof en Peter-Arno Coppen. Voor Neerlandistiek.nl heb ik het stuk gesignaleerd en kort besproken.

[Het stuk is hier te lezen.]