Taalsnipel oer ‘regel’, ‘rigel’ en noch wat

Update By: Henk
Date: mei 19, 2020

Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw der mar in stikje oer dat elk lêze kin.

[Klik hjir om it hele stik te lêzen op itnijs.nl.]

Tekst ‘Een taal leren doe je niet op school’

Update By: Henk
Date: mei 13, 2020

Voor bijvakstudenten heb ik een tekst geschreven over taalontwikkelend leren, met de (wat provocerende) titel ‘Een taal leren doe je niet op school’. Mogelijk is die ook voor anderen interessant.

[Klik hier om de tekst als pdf-bestand te downloaden.]

Nij: fideokolleezje kennistrening Frysk

Update By: Henk
Date: mei 12, 2020

De oefenkolleezjes as tarieding op it kennisassessment foar studinten Frysk wurde dit jier foar in part jûn yn de foarm fan selsstúdzje mei fideokolleezjes. Ik ha ien dêrfan op myn website set. Hy is hjirûnder te besjen.

[Klik hjir foar alle online-fideokolleezjes.]

Ferhaal: Fan ‘e brinne dy’t net neatdwaan koe

Update By: Henk
Date: mei 9, 2020

Op ‘e Brânsma’s pleats wienen skorpioenen. It wienen net fan dy gewoane, skouwe, dy’t stekke as jo de skoech oandogge dêr’t se in sliepplakje socht ha, nee, it wienen feninige kringen sûnder skroom. De helte fan Brânsma syn skiep en al syn hinnen wienen al dea. Der wie ek in feint stutsen en dy hie in pear rare nachten hân en dêrnei noch trije wike mei in swarte tean omhipt.

De oare boeren seagen al mei skrik nei hoe’t it Brânsma fergong. Jelte-boer helle syn jonges derwei en Ates Minke sei de bestelling fan in weinfol kuil ôf, mei’t dêr wolris […]

[Klik hjir om it hele ferhaal te lêzen.]

[Klik hjir om it ferhaal as mp3-bestân te beharkjen.]

Taalsnipel: autoke of autootsje?

Update By: Henk
Date: mei 6, 2020

Wêr yn Fryslân sizze se ‘autoke’ en wêr sizze se ‘autootsje’? Wikselje -ke en -tsje inoar wol faker ôf? Yn in taalsnipel op De moanne lit ik it sjen oan ‘e hân fan noch net beskreaun dialektûndersyk fan de Fryske Akademy.

[Link nei it stik.]

Taalsnipel: yn geef Frysk oer sykten prate

Update By: Henk
Date: mei 4, 2020

Foar ItNijs.nl haw ik in taalsnipel skreaun oer sykten en dan benammen oer taaleigen dat brûkber is om te skriuwen oer it coronafirus en de sykte covid-19.

[Hjir klikke om it stik te lêzen.]

Column over vage taal en rechtszekerheid

Update By: Henk
Date: mei 2, 2020

“In een rechtsstaat is het voor ingezetenen volstrekt helder waar ze voor gestraft kunnen worden. Verboden moeten helder geformuleerd zijn (het principe van lex certa) en niets is strafbaar als het niet expliciet door wet verboden is (het principe van nulla poena sin lege). De overheid moet altijd zeer zorgvuldig met die principes omgaan, maar zeker nu, nu de overheid diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van ingezetenen en de opgelegde sancties de betroffenen ook nog eens met een strafblad opschepen. Mensen horen dan exact te kunnen weten wat wel en niet strafbaar is, anders is er geen sprake meer van een rechtsstaat.”

[Klik hier om de column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Column: goede Fryske lessen as minskerjocht?

Update By: Henk
Date: april 22, 2020

Ynternasjonaal wurdt goed ûnderwiis yn ‘e memmetaal gauris beskôge as minskerjocht. Soe Fryslân net ek op dy manier begjinne moatte te tinken? Yn in stik op de site fan De moanne haw ik it deroer.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Fideo ‘Toetsen meitsje’

Update By: Henk

Op de side Videocolleges stiet no de fideo ‘Toetsen meitsje’, mei praktyske tips foar it meitsjen fan toetsen. De fideo is makke as ferfanging fan in kolleezje oer toetsing dat ik jaan soe foar studinten Frysk.

De fideo is hjir ek te besjen:

Een verschil tussen ‘oud’ en ‘ouderwets’

Update By: Henk
Date: april 6, 2020

De woorden ‘oud’ en ‘ouderwets’ verschillen niet alleen in hun betekenis, maar ook nog in de tijd waarin ze relevant zijn. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om het te lezen.]