Indentiteit

Update By: Henk
Date: maart 28, 2024

Waarom schrijven mensen <indentiteit>, <indentiek> enzovoort met een <n> in de eerste lettergreep? Die vraag stelt zich Ton den Boon in de Trouw van 28 maart. Hij komt er niet uit en dat komt mede doordat hij een opvallende denkfout maakt.

Den Boon noemt de schrijfwijze met <inde-> namelijk een “spelfout” en een “misspelling”. En dat is het met grote waarschijnlijkheid niet. Mensen die <indentiteit> schrijven, zeggen hoogstwaarschijnlijk  [ɪndɛntitejt], dus met een [n] in de eerste lettergreep. De gestandaardiseerde klank-tekenkoppeling leidt dan tot de schrijfwijze <indentiteit>, met het teken <n> erin. Daar zit geen spelfout in. Verder verbaast Den Boon er zich over dat de schrijfwijze met een <n> standhoudt, terwijl de woorden met [idɛn-] (zonder [n]) aan het begin al zeker sinds de 19e eeuw ingeburgerd zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook, maar wat Den Boon vergeet: dat zijn de concurrerende varianten met [ɪndɛn-] eveneens. Er is geen goede reden om aan te nemen dat die ooit uit de taalgemeenschap weg zijn geweest. Wie nu [ɪndɛntitejt] zegt (en <indentiteit> schrijft), die heeft die vorm vermoedelijk simpelweg als kind in z’n omgeving gehoord en zich hem vervolgens eigen gemaakt, zoals alle taalverwerving verloopt. Dat die vorm niet tot het genormeerde Standaardnederlands hoort, is voor een taallerend kind irrelevant en niet elke volwassene heeft de wil of het vermogen om z’n moedertaal van vormen te ontdoen die buiten de norm vallen.

Continue reading

Is it Fryske -st in foarnamwurd? In reaksje op Astrid van Alem

Update By: Henk
Date: maart 25, 2024

Okkerdeis fette Marc van Oostendorp op Neerlandistiek in nijsgjirrich stik fan Astrid van Alem gear. Dêr nimt se de tried yn op fan in lang rinnende diskusje oer bynwurdbûging yn it Frysk. Wat ding oft it ûnderstreke stobbeleintsje -st yn bygelyks … datst der moarn by bist is, dat witte wy nammentlik noch altyd net krekt. Dat jildt ek foar de wat gruttere stobbeltsjes -ste en -sto.

In klitysk foarnamwurd?

Astrid van Alem wol derop ta dat de Fryske bynwurdútgong in klitysk foarnamwurd is fan in type dat foar in φP (rûchwei: in abstrakte haadwurdgroep mei bûgingsskaaimerken) yn it plak stiet. Bynwurdbûging yn it Limburchsk, sa wol se ha, is ek in klitysk foarnamwurd, mar dan fan in skift dat in NP (rûchwei: in abstrakte haadwurdgroep sûnder bûgingsskaaimerken) ferfangt. Dat ferskil tusken beide talen ferklearret dat bynwurd en foarnamwurd yn it Frysk altyd lyk achterinoar oan komme, wylst der yn it Limburchsk wat tusken stean kin – dêr’t it stobbeleintsje dan oan fêst klibbet. Dat sjocht der dan sa út:

  • … datst ek do de wedstryd winne silst. [wankantich]
  • … dat auchst dich de westrijd geis winne. [poerbêst]

Al hoe fernimstich oft dat ferhaal is, ik ha de yndruk dat it boud is op in ûnterjochte oanname. Dat sit sjesa: frou Van Alem bringt fiif arguminten by foar har idee as soe it Fryske -st in foarnamwurd wêze ynstee fan in bûgingsútgong. As men sjocht nei de taalfeiten dy’t se dêrfoar op it aljemint bringt, dan binne dat net sokke gekke arguminten, mar sjocht men justjes djipper yn ‘e marse fan it Frysk, dan freegje ik my ôf oft der noch wol ien fan op fuotten bliuwt.

Continue reading

Saterfriesische Beobachtungen

Update By: Henk
Date: december 21, 2023

Zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland habe ich einen Sammelband zur saterfriesischen Sprache herausgegeben. Er enthält Beiträge in den Themenbereichen Sprachgeschichte, Phonologie, Morphologie, Namenkunde, Syntax, Pragmatik, Namenkunde und Sprachdidaktik. Das populärwissenschaftliche Buch richtet sich an sprachlich interessierte Laien. Folgende sechzehn Autoren haben ein oder mehrere Beiträge geliefert: Bouke Slofstra, Edith Sassen, Eric Hoekstra, Heike Schoormann, Henk Wolf, Ingeborg Remmers, Jirayu Tharincharoen, Jörg Peters, Klaus Finsterhölzl, Maaike Andringa, Menno Ehme Aden, Pyt Kramer, Reitze Jonkman, Stephen Laker, Tessa Leppers und Yoïn van Spijk.

Bibliographische Daten:
Wolf, Henk (Hrsg.) (2023), Saterfriesische Beobachtungen. Festschrift zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland. Ramsloh: Gemeinde Saterland. 120 Seiten. ISBN 978-3-00-077059-3.

Studiewijzer Taalgeschiedenis (NHL Stenden)

Update By: Henk
Date: augustus 11, 2023

Studenten van de NHL Stenden Hogeschool die bij mij het vak Taalgeschiedenis volgen, kunnen de studiewijzer vinden op de pagina [Cursusmateriaal]. Daar wordt na afloop van elk college ook het huiswerk gepubliceerd.

Werkt er iets niet? Bel, sms of mail me even. De contactgegevens staan elders op dit scherm.

[Hier klikken om de pagina op te roepen.]

Nij: Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys

Update By: Henk
Date: augustus 4, 2023

Yn it boekje “Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys” lit Ihno Dragt sjen dat der in protte misgean kin as it elektrys der in pear dagen út leit. Hy jout praktyske hantrekkens om dy tiid sûnder al tefolle lijen troch te kommen. Richard Bos hat it boekje yllustrearre en ik haw it yn it Frysk oerset. Op freed 4 augustus hat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste Fryske eksimplaar yn ûntfangst naam.

It boekje kostet 8,95 euro en is fan hjoed ôf te keap. It Nederlânsktalige orizjineel hat as titel “Handige tips bij een Grote Stroomstoring” en hat deselde priis. De boekjes binne útjûn troch Bureau Dragt en útjouwerij Walraven de Granje.

[Klik hjir om mear oer it boekje te lêzen of om it te bestellen.]

 

Praatsje oer kursussen Sealterfrysk en it Europeesk Referinsjeramt

Update By: Henk
Date: juni 22, 2023

Op 24 juny organisearje de Fryske Akademy, it Seeltersk-Kontoor en it Seelter Buund yn Roomelse de “Dai fon do Seelter”, in populêr-wittenskiplik kongres oer taal en skiednis fan it Sealterlân. Veronika Pugge en ik hâlde tegearre in praatsje oer it opsetten fan Sealterfryske kursussen en it fêststellen fan de nivo’s fan de kursisten. Wy geane dêrby yn op de problemen dy’t der binne by it ynpassen fan minderheidstalen yn it Europeesk Referinsjeramt. Dat is de Europeeske seispuntsskaal om taalfeardigens op oan te jaan. It Referinsjeramt is lykwols makke foar grutte kultuertalen en it nivo fan lytse talen is der net altyd sûnder problemen mei fêst te stellen.

[Klik hjir foar it program fan it kongres.]

Myn omparter en in kwiske dat ik ôfnaam ha, binne op de side [Downloads] te finen.