Saterfriesische Beobachtungen

Update By: Henk
Date: december 21, 2023

Zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland habe ich einen Sammelband zur saterfriesischen Sprache herausgegeben. Er enthält Beiträge in den Themenbereichen Sprachgeschichte, Phonologie, Morphologie, Namenkunde, Syntax, Pragmatik, Namenkunde und Sprachdidaktik. Das populärwissenschaftliche Buch richtet sich an sprachlich interessierte Laien. Folgende sechzehn Autoren haben ein oder mehrere Beiträge geliefert: Bouke Slofstra, Edith Sassen, Eric Hoekstra, Heike Schoormann, Henk Wolf, Ingeborg Remmers, Jirayu Tharincharoen, Jörg Peters, Klaus Finsterhölzl, Maaike Andringa, Menno Ehme Aden, Pyt Kramer, Reitze Jonkman, Stephen Laker, Tessa Leppers und Yoïn van Spijk.

Bibliographische Daten:
Wolf, Henk (Hrsg.) (2023), Saterfriesische Beobachtungen. Festschrift zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland. Ramsloh: Gemeinde Saterland. 120 Seiten. ISBN 978-3-00-077059-3.

Studiewijzer Taalgeschiedenis (NHL Stenden)

Update By: Henk
Date: augustus 11, 2023

Studenten van de NHL Stenden Hogeschool die bij mij het vak Taalgeschiedenis volgen, kunnen de studiewijzer vinden op de pagina [Cursusmateriaal]. Daar wordt na afloop van elk college ook het huiswerk gepubliceerd.

Werkt er iets niet? Bel, sms of mail me even. De contactgegevens staan elders op dit scherm.

[Hier klikken om de pagina op te roepen.]

Nij: Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys

Update By: Henk
Date: augustus 4, 2023

Yn it boekje “Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys” lit Ihno Dragt sjen dat der in protte misgean kin as it elektrys der in pear dagen út leit. Hy jout praktyske hantrekkens om dy tiid sûnder al tefolle lijen troch te kommen. Richard Bos hat it boekje yllustrearre en ik haw it yn it Frysk oerset. Op freed 4 augustus hat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste Fryske eksimplaar yn ûntfangst naam.

It boekje kostet 8,95 euro en is fan hjoed ôf te keap. It Nederlânsktalige orizjineel hat as titel “Handige tips bij een Grote Stroomstoring” en hat deselde priis. De boekjes binne útjûn troch Bureau Dragt en útjouwerij Walraven de Granje.

[Klik hjir om mear oer it boekje te lêzen of om it te bestellen.]

 

Praatsje oer kursussen Sealterfrysk en it Europeesk Referinsjeramt

Update By: Henk
Date: juni 22, 2023

Op 24 juny organisearje de Fryske Akademy, it Seeltersk-Kontoor en it Seelter Buund yn Roomelse de “Dai fon do Seelter”, in populêr-wittenskiplik kongres oer taal en skiednis fan it Sealterlân. Veronika Pugge en ik hâlde tegearre in praatsje oer it opsetten fan Sealterfryske kursussen en it fêststellen fan de nivo’s fan de kursisten. Wy geane dêrby yn op de problemen dy’t der binne by it ynpassen fan minderheidstalen yn it Europeesk Referinsjeramt. Dat is de Europeeske seispuntsskaal om taalfeardigens op oan te jaan. It Referinsjeramt is lykwols makke foar grutte kultuertalen en it nivo fan lytse talen is der net altyd sûnder problemen mei fêst te stellen.

[Klik hjir foar it program fan it kongres.]

Myn omparter en in kwiske dat ik ôfnaam ha, binne op de side [Downloads] te finen.

Vortrag an der Universität Bremen

Update By: Henk
Date: juni 17, 2023

Am 16.6.2023 habe ich für Germanistikstudenten der Universität Bremen einen Vortrag zu den friesischen Sprachen gehalten. Dieser fand statt im Rahmen des Seminars “Niederdeutsch und benachbarte Sprachen im kontrastiven Vergleich”. Eingeladen wurde ich von Reinhard Goltz.

[Die Tischvorlage finden Sie hier.]

Einführung in die saterfriesische Sprache und Geschichte

Update By: Henk
Date: juni 8, 2023

Für die 5. und 6. Klassen des Laurentius-Siemer-Gymnasiums in Ramsloh habe ich Materialien für eine Einführung in die saterfriesische Sprache und Geschichte entwickelt. Diese wurden diese Woche von mir und von vier ehrenamtlichen Gastlehrern verwendet, um eine Grundlage zu schaffen, auf der die Geschichtslehrerinnen des Gymnasiums weiterbauen können. Die Materialien sind auf der Seite [Kursusmateralien] zu finden.