Taalsnipel oer ‘wurkpleats’

Update By: Henk
Date: juni 14, 2020

Foar De Moanne haw ik in snipeltsje skreaun oer it wurd ‘wurkpleats’.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Columns op ItNijs.frl en Neerlandistiek.nl

Update By: Henk
Date: juni 2, 2020

Henkwolf.nl had de afgelopen tijd wat mankementjes door achterstallig onderhoud. De websitemonteurs zijn er donderdag en vrijdag mee aan de slag gegaan en in die dagen kon ik er niets nieuws op zetten. Hij was ook een tijdje helemaal losgekoppeld van de digitale snelweg.

Daardoor heb ik een paar recente columns hier nog niet genoemd. Om de schade in te halen:

[ItNijs.frl: Rintmasterskip]

[Neerlandistiek.nl: Twee soorten tussen-n]

[Neerlandistiek.nl: Helemaal terug naar de basis van het ontleden]

Taalsnipel oer pragmatyske ynterferinsjes

Update By: Henk
Date: mei 31, 2020

Ferjit omdraaide tiidwurden. Ferjit ‘sleutel’. Ferjit ‘tied’. De slimste ynterferinsjes sitte yn de pragmatyk. Wat dat is, dat lis ik út yn in taasnipel op itnijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Column over een briefje van de postbode

Update By: Henk
Date: mei 27, 2020

“Goed begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, daar waren de deelnemers aan de soms verhitte discussie over het eindexamen Nederlands hier op Neerlandistiek het de afgelopen dagen wel over eens. Begrijpend lezen houdt in het voortgezet onderwijs onder meer in dat je de in een tekst staande structuurelementen als alinea’s en verwijswoorden gebruikt om de bedoeling van de schrijver te achterhalen.

Dan moet die schrijver die structuurelementen alleen wel gebruiken op zo’n manier dat de lezer er wat aan heeft. En dat doet lang niet elke schrijver. Een probleem is dat niet per se. Dat zal ik hieronder laten zien.”

[Klik hier om op Neerlandistiek.nl de hele column te lezen.]

Column: Het regionale als rechtvaardiging voor afwijking van de norm

Update By: Henk
Date: mei 26, 2020

“In de Friese media is momenteel aandacht voor de dichtbundel Börtersgrut van Joël Hut. Die is niet geschreven in het Standaardfries, maar in het Zuidwesthoeks, het Fries zoals dat ongeveer in het gebied zuidelijk van Sneek en westelijk van Heerenveen wordt gesproken.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]

Column: Sneustra’s, klungelsma’s en pafstra’s

Update By: Henk
Date: mei 23, 2020

-sma en -stra, de achterkantjes van veel Friese achternamen, zijn in het Fries een eigen leven gaan leiden. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om het te lezen.]

Taalsnipel oer ‘regel’, ‘rigel’ en noch wat

Update By: Henk
Date: mei 19, 2020

Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw der mar in stikje oer dat elk lêze kin.

[Klik hjir om it hele stik te lêzen op itnijs.nl.]

Tekst ‘Een taal leren doe je niet op school’

Update By: Henk
Date: mei 13, 2020

Voor bijvakstudenten heb ik een tekst geschreven over taalontwikkelend leren, met de (wat provocerende) titel ‘Een taal leren doe je niet op school’. Mogelijk is die ook voor anderen interessant.

[Klik hier om de tekst als pdf-bestand te downloaden.]

Nij: fideokolleezje kennistrening Frysk

Update By: Henk
Date: mei 12, 2020

De oefenkolleezjes as tarieding op it kennisassessment foar studinten Frysk wurde dit jier foar in part jûn yn de foarm fan selsstúdzje mei fideokolleezjes. Ik ha ien dêrfan op myn website set. Hy is hjirûnder te besjen.

[Klik hjir foar alle online-fideokolleezjes.]

Ferhaal: Fan ‘e brinne dy’t net neatdwaan koe

Update By: Henk
Date: mei 9, 2020

Op ‘e Brânsma’s pleats wienen skorpioenen. It wienen net fan dy gewoane, skouwe, dy’t stekke as jo de skoech oandogge dêr’t se in sliepplakje socht ha, nee, it wienen feninige kringen sûnder skroom. De helte fan Brânsma syn skiep en al syn hinnen wienen al dea. Der wie ek in feint stutsen en dy hie in pear rare nachten hân en dêrnei noch trije wike mei in swarte tean omhipt.

De oare boeren seagen al mei skrik nei hoe’t it Brânsma fergong. Jelte-boer helle syn jonges derwei en Ates Minke sei de bestelling fan in weinfol kuil ôf, mei’t dêr wolris […]

[Klik hjir om it hele ferhaal te lêzen.]

[Klik hjir om it ferhaal as mp3-bestân te beharkjen.]

Taalsnipel: autoke of autootsje?

Update By: Henk
Date: mei 6, 2020

Wêr yn Fryslân sizze se ‘autoke’ en wêr sizze se ‘autootsje’? Wikselje -ke en -tsje inoar wol faker ôf? Yn in taalsnipel op De moanne lit ik it sjen oan ‘e hân fan noch net beskreaun dialektûndersyk fan de Fryske Akademy.

[Link nei it stik.]

Taalsnipel: yn geef Frysk oer sykten prate

Update By: Henk
Date: mei 4, 2020

Foar ItNijs.nl haw ik in taalsnipel skreaun oer sykten en dan benammen oer taaleigen dat brûkber is om te skriuwen oer it coronafirus en de sykte covid-19.

[Hjir klikke om it stik te lêzen.]