Academia Franekerensis

De ûndersteande fideo’s haw ik yn 2017 opnaam yn opdracht fan de Ried fan de Fryske Beweging. Se binne makke as Fryske wjergader fan de rige De universiteit van Nederland: publykslêzingen oer wittenskiplike ûnderwerpen, fersoarge troch saakkundigen. De fideo’s fan elk likernôch tsien minuten binne ferskynd op de website It Nijs fan de Ried fan de Fryske Beweging.

talen* Folgende Videos mit Expertenvorlesungen habe ich 2017 für die Website It Nijs aufgenommen.
* In 2017 I recorded the following videos with video lectures by experts for the website It Nijs.
* De volgende video’s met publiekslezingen door deskundigen heb ik in 2017 opgenomen voor de website It Nijs.