De Moanne

Taalsnipel: hoe kin it dat it Sealterfrysk gjin wurd foar ‘readboarstje’ hat?

Update By: Henk
Date: mei 2, 2021

De wurdboeken jouwe gjin Sealterfrysk wurd foar it readboarstje, Sealterfriezen witte it net en in oprop op ynternet smiet allinne in protte befêstigingen fan ûnbekendheid mei it wurd op. In literatuersyktocht en it trochsneupen fan âlde Sealterske bânopnamen joech ek gjin antwurd op de fraach hoe’t it fûgeltsje yn it Frysk fan it Sealterlân neamd wurdt. In mystearje! Yn dizze taalsnipel op de site fan De Moanne gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel yn De Moanne

Update By: Henk
Date: mei 1, 2021

Yn it nije nûmer fan De Moanne krij ik fjouwer siden romte om wiidweidich te fertellen oer it Sealterfrysk. Sjoch jiergong 20 nûmer 2, side 50-53.

Taalsnipel: Lilk of lulk

Update By: Henk
Date: oktober 23, 2020

Lilk of lulk

Taalsnipel: Fertutearz(g)je en reiz(g)je

Update By: Henk
Date: juni 26, 2020

In skoft lyn brûkte ik yn in artikeltsje in sitaat út in folksferhaal, optekene troch Ype Poortinga. Yn dat sitaat kaam it wurd ‘fertutearzgje’ foar. Dêr reagearre ien op: moast it net ‘fertutearzje’ wêze?

[Hjir klikke foar de folsleine snipel op DeMoanne.nl.]