De Moanne

Taalsnipel: Lilk of lulk

Update By: Henk
Date: oktober 23, 2020

Lilk of lulk

Taalsnipel: Fertutearz(g)je en reiz(g)je

Update By: Henk
Date: juni 26, 2020

In skoft lyn brûkte ik yn in artikeltsje in sitaat út in folksferhaal, optekene troch Ype Poortinga. Yn dat sitaat kaam it wurd ‘fertutearzgje’ foar. Dêr reagearre ien op: moast it net ‘fertutearzje’ wêze?

[Hjir klikke foar de folsleine snipel op DeMoanne.nl.]

Taalsnipel oer ‘wurkpleats’

Update By: Henk
Date: juni 14, 2020

Foar De Moanne haw ik in snipeltsje skreaun oer it wurd ‘wurkpleats’.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalsnipel oer ‘it’

Update By: Henk
Date: januari 27, 2020

It lytse wurdsje it hat yn it Frysk in funksje dy’t net sa bekend is: it wurdt brûkt om wat te presintearjen. Foar De Moanne haw ik der in stikje oer skreaun.

[Klik hjir om it te lêzen.]