De Moanne

Taalsnipel: Twa nije boeken oer it Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: december 1, 2021

“Der komme ynkoarten aldergeloks twa spannende nije boeken by foar wa’t Sealterfrysk leare wol. Menno Aden út it Dútske East-Fryslân is in jonge heit dy’t graach wol dat syn bern letter wat leare kinne oer de taal fan har bertestreek. Yn East-Fryslân waard fanâlds in foarm fan it Frysk praat dy’t ticht leit by it Sealterfrysk. De lêste sprekkers binne yn de jierren 1950 ferstoarn. Aden hat alles garre wat der oer [….]

[De folsleine taalsnipel is te lêzen op de site fan De Moanne.]

Taalsnipel: hoe kin it dat it Sealterfrysk gjin wurd foar ‘readboarstje’ hat?

Update By: Henk
Date: mei 2, 2021

De wurdboeken jouwe gjin Sealterfrysk wurd foar it readboarstje, Sealterfriezen witte it net en in oprop op ynternet smiet allinne in protte befêstigingen fan ûnbekendheid mei it wurd op. In literatuersyktocht en it trochsneupen fan âlde Sealterske bânopnamen joech ek gjin antwurd op de fraach hoe’t it fûgeltsje yn it Frysk fan it Sealterlân neamd wurdt. In mystearje! Yn dizze taalsnipel op de site fan De Moanne gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel yn De Moanne

Update By: Henk
Date: mei 1, 2021

Yn it nije nûmer fan De Moanne krij ik fjouwer siden romte om wiidweidich te fertellen oer it Sealterfrysk. Sjoch jiergong 20 nûmer 2, side 50-53.

Taalsnipel: Lilk of lulk

Update By: Henk
Date: oktober 23, 2020

Lilk of lulk