De Moanne

Taalsnipel oer ‘wurkpleats’

Update By: Henk
Date: juni 14, 2020

Foar De Moanne haw ik in snipeltsje skreaun oer it wurd ‘wurkpleats’.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalsnipel oer ‘it’

Update By: Henk
Date: januari 27, 2020

It lytse wurdsje it hat yn it Frysk in funksje dy’t net sa bekend is: it wurdt brûkt om wat te presintearjen. Foar De Moanne haw ik der in stikje oer skreaun.

[Klik hjir om it te lêzen.]

In petear mei Onno Falkena

Update By: Henk
Date: januari 13, 2020

“Soks kin inkeld mar ien sizze dy’t in soad oer de grinzen hinne sjocht. En dat docht Onno Falkena, by in soad Friezen noch better bekend as ‘ferslachjouwer Onno P. Falkena’, mei de tuskenletter dy’t by Fryske bewegers in skoft moade wie. Dy stiet oars foar Pier en mei’t Falkena in kearel as in lôge is, hie er samar foar Grutte Pier gean kinnen. Dat hat er net fan frjemd, likemin as […]”

It boppesteande fragmint komt út in stik dat ik foar De moanne skreaun ha oer Onno Falkena, op basis fan in petear mei him oer syn wurk op it stik fan lytse talen. It is ferline jier yn it tydskrift ferskynd en stiet no ek op ‘e website. (It Frysk is hjir en dêr al wat ferâfûke, dat kin ik net helpe.)

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Taalsnipel: aldatsa

Update By: Henk
Date: oktober 28, 2019

Bestiet der yn it Frysk in wurd (of wurdrige) ‘aldatsa’? Oer dy fraach haw ik in snipeltsje skreaun, dat ferskynd is op de website fan De moanne.

[Klik hjir om it te lêzen.]

Yn petear mei Onno Falkena

Update By: Henk
Date: september 28, 2019

Fan ’t simmer haw ik wiidweidich mei sjoernalist, taalbeweger en muzykkenner Onno Falkena praat. It petear gong foar in grut part oer taal en taalbelied. Onno is fan betinken dat de polityk as it op it Frysk oankomt fierste min ambysje hat. In wiidweidich ferslach fan it petear stiet yn nûmer 5 fan it tydskrift De moanne, dat hjoed útkaam is.

Wol in bytsje swier, net in bytsje swanger

Update By: Henk
Date: juli 8, 2019

As jo it wurd ‘swanger’ brûke dat hjoed de dei wol brûkt wurdt, dan is dat fansels net oars as it Nederlânske wurd dat der model foar stien hat. Mar it Frysk hat fanâlds in oar wurd: ‘swier’. Hoe sit it dêrmei?

[Hjir fierder lêze op de website fan De Moanne.]