De Moanne

Taalsnipel oer ‘jim’

Update By: Henk
Date: november 18, 2016

Yn de noardlike Fryske Wâlden wurdt ‘jim’ brûkt om ien persoan oan te sprekken. It hoe en het haw ik beskreaun yn in nije taalsnipel op de site fan De Moanne.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Tagelyk Frysk en Nederlânsk studearje op ‘e NHL

Update By: Henk
Date: oktober 4, 2016

Wy ha op ‘e NHL in programma ûntwurpen dat it foar studinten maklik makket om tagelyk Frysk en Nederlânsk te studearjen. Fakken fan ‘e twa stúdzjes oerlaapje inoar net yn it roaster en in part fan ‘e fakken wurdt oan studinten fan beide stúdzjes mienskiplik oanbean, dat dy yn fjouwer jier twa kear ôfstudearje kinne. Sa jouwe kollega’s no fakken mei nammen lykas ‘creatief schrijven/kreatyf skriuwen’ en ‘taal en maatschappij/taal en maatskippij’. Ik jou op it stuit foar kombinearre groepen ‘taal en teory/taal en theorie’ en ‘taalbeschouwing/taalbeskôging’. It is trouwens noch heeltyd mooglik om mar ien fan beide stúdzjes te folgjen.

Marrit de Schiffart hat foar De Moanne Gerla Stork, ien fan ‘e fjouwer studinten út it kombinaasjeprogram, ynterviewd.

[It ynterview is hjir te lêzen.]

Synesthesie: naamvallen zien

Update By: Henk
Date: september 7, 2016

“Ongeveer vier procent van de mensen heeft een vorm van synesthesie. Het zien van kleuren bij het gebruik van letters is een van de meest voorkomende vormen. Bij mij hebben niet alleen sommige letters een kleur, maar veel woorden ook. Letters met een duidelijk zichtbare kleur domineren […]”

[Lees verder op de website van De Moanne.]

Stilgeboren

Update By: Henk
Date: juli 27, 2016

“Een paar maanden geleden kwam ik voor het eerst het woord ‘stilgeboren’ tegen. Het betekent ‘doodgeboren’. Toen ik er voor het eerst op googelde, vond ik een handjevol vindplaatsen. Ondertussen zijn het er honderddertig.”

[Klik hier om de column te lezen op de website van de Moanne.]

‘En je mag hier gewoon Engels praten’

Update By: Henk
Date: juli 25, 2016

Schermafbeelding 2016-07-25 om 23.45.05De inspiratie voor mijn nieuwe column voor de Moanne kwam van een advertentie van een reisbureau. De tekst legt nogal wat bloot over de veronderstelde taalhouding van Nederlanders in den vreemde. De titels is ‘En je mag hier gewoon Engels praten’.

[Klik hier om de column te lezen.]