Saterland

Video von OM Online über Sichtbarmachung des Saterfriesischen

Update By: Henk
Date: april 11, 2023

Wurdlist Dútsk-Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: april 5, 2023

Yn april 2023 is de Toal-Normierengs-Truppe, yn it koart TNT, oprjochte. Dat is in groepke minsken dat wurden út it Dútsk yn it Sealterfrysk makket. Dat wurdt yn it foarste plak dien om de skoallen yn it Sealterlân te skewielen, want in protte wurden steane net yn de besteande wurdboeken. De list kin ek brûkber wêze foar minsken dy’t teksten yn it Sealterfrysk skriuwe wolle of dy’t oersettingen yn dy taal meitsje. De list befettet útsoarte in protte neologismen. Dat kinne lienoersettingen út it Westerlauwersk Frysk, Noardfrysk, Nederlânsk, Dútsk of Nedersaksysk wêze (bygelyks Krulzeloat nei it foarbyld fan it Nederlânske krulsla, en Kniphoolder foar ponghâlder nei Platdútsk foarbyld), mar ek folsleine nijfoarmingen (lykas Flaaskplume foar auberzjine). Der steane ek ferâldere wurden by dy’t in (justjes) nije betsjutting krigen ha (sa as Breekjäild foar skeafergoeding, en Oachtje für Mirabelle). Troch oaren foarme of út it ferline opdolde wurden komme ek yn de list (foarbylden binne Sküüldouk foar mûlekapke, en Meenteboas foar boargemaster).

Wurdsjebakkerij is net altyd maklik en net ien wit oft in nij wurd it oprêdt. Neffens it aard fan it wurk docht men hast altyd wat dat de taal en de sprekkers tydlik faninoar ferfrjemdet. It kin ek goed wêze dat der in neologisme foarme wurdt, wylst der doch noch in gaadliker wurd yn ‘e taalmienskip yn gebrûk is. Krityk is dêrom altyd mooglik en de list sil net inkeld útwreide, mar ek geregeld oanpast wurde.

Ut praktyske reden wurdt de list stavere neffens de regels dy’t de fjouwer legere skoallen yn it Sealterlân yn har learboeken oan de bern bybringe. Dy wykt op in pear punten ôf fan de stavering fan de besteande wurdboeken. Dat hat fansels ek neidielen, mar de skoallen ha dêrom frege, dat sa komt it.

De TNT bestiet op it stuit út Johanna Evers, Ingeborg Remmers, Veronika Pugge en Henk Wolf. Fierder binne der in pear adviseurs dy’t frege wurde as de kommisje der sels net út komt.

[De list is hjir te finen.]

Vortrag für den Rotary-Klub Cloppenburg

Update By: Henk
Date: september 16, 2022

Mittwoch 14.9. habe ich in Bethen für die Mitglieder des Rotary-Klubs in Cloppenburg einen Vortrag über Saterfriesisch gehalten. Besprochen wurden: das Verhältnis zu anderen Sprachen, die Sprachgeschichte und heutige Entwicklungen. Auch wurde die Sprache anhand einiger Sprachproben vorgestellt. Während des gemeinsamen Essens mit den Mitgliedern konnten ein paar interessante Kontakte mit Geschäftsleuten im Saterland geknüpft werden. Diese möchten die Sichtbarmachung des Saterfriesischen unterstützen.

[Die PowerPoint-Präsentation zum Vortrag finden Sie hier.]

Sealterfryske moppen

Update By: Henk
Date: mei 14, 2022

Foar de Oldenburgische Landschaft haw ik in fideo makke mei wat Sealterfryske moppen:

Ekskurzje mei studinten Frysk nei it Sealterlân

Update By: Henk
Date: maart 8, 2022

Hjoed ha wy mei dosinten en studinten Frysk fan NHL Stenden in ekskurzje makke nei it Sealterlân. Dêr ha wy de twatalige natoerkuierrûte yn Sedelsbierich folge, Sealterfryske les folge, praat mei Sealterfriezen, selsmakke Sealterfryske fûgelposters oan de skoallemienskip yn Roomelse oanbean en it feanlânskip besjoen. Hjirûnder in pear foto’s fan de dei.

[Hjir fine jo mear foto’s fan NHL-útstapkes.]

Kolumnen aus der Reihe “Seeltersk” online

Update By: Henk
Date: december 14, 2021

2021 hat der General-Anzeiger jeden Montag eine Kolumne von mir in der Reihe Seeltersk veröffentlicht. Die meisten Kolumnen habe ich in einer PDF-Datei gesammelt. Es betrifft die ursprünglichen, nicht-korrigierten und noch nicht mit dem definitiven Titel versehenen Versionen. Diese können also von den gedruckten Versionen abweichen.

[Die Datei finden Sie hier.]

[Weitere Kolumnensammlungen finden Sie hier.]

Taalsnipel: Twa nije boeken oer it Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: december 1, 2021

“Der komme ynkoarten aldergeloks twa spannende nije boeken by foar wa’t Sealterfrysk leare wol. Menno Aden út it Dútske East-Fryslân is in jonge heit dy’t graach wol dat syn bern letter wat leare kinne oer de taal fan har bertestreek. Yn East-Fryslân waard fanâlds in foarm fan it Frysk praat dy’t ticht leit by it Sealterfrysk. De lêste sprekkers binne yn de jierren 1950 ferstoarn. Aden hat alles garre wat der oer [….]

[De folsleine taalsnipel is te lêzen op de site fan De Moanne.]