stavering

Staveringssurprizes

Update By: Henk
Date: maart 11, 2015

Fan 28 febrewaris oant en mei 11 maart hat It Nijs in rige kollums fan my publisearre ûnder de namme ‘Staveringssurprizes’. De kollums geane oer wizigingen yn de Fryske stavering en litte foaral sjen dat dy in stik stranger is as de besteande skriuwpraktyk. Dit binne se:

1. Mei de moter op fekânsje
2. De revolusjonêre kapusjon
3. Ofbrekregels
4. It fallisemint fan it fûllearbelied
5. In brêge tusken Skandinaavje en Grut-Brittanje
6. Op it Hearrenfean
7. In hollannisme
8. Oanskôglik ûnderwiis
9. De midsieuske Sieu
10. Kom by de klub!
11. Dêr wied er al
12.De Kroaat jout in reäksje op ‘e koalysje

Commentaar op ‘Juist eenheid maakt Fries robuust’

Update By: Henk
Date: december 7, 2014

Op 2 december 2014 heeft Hanno Brand in de Volkskrant het artikel ‘Juist eenheid maakt Fries robuust’ gepresenteerd. In het bijgevoegde pdf-bestand heb ik het becommentarieerd zoals ik dat zou doen, wanneer een redactie mij om een review had gevraagd.

[Klik hier voor het pdf-bestand.]

brand

Staveringsargyf bywurke

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2014

De ôfrûne dagen wurdt der wer wakker skreaun en wreaun oer de Fryske stavering en in standertwurdlist foar it Frysk. Ik haw it argyfbestân oanfolle mei de resinte stikken, wêrûnder in pear stikken dy’t te krijen hawwe mei de kommisje-Bloemhoff. It argyf is as pdf-bestân te downloaden op https://www.henkwolf.nl/wp-content/uploads/staveringswiziging_argyf.pdf