stavering

Staveringssurprizes

Update By: Henk
Date: maart 11, 2015

Fan 28 febrewaris oant en mei 11 maart hat It Nijs in rige kollums fan my publisearre ûnder de namme ‘Staveringssurprizes’. De kollums geane oer wizigingen yn de Fryske stavering en litte foaral sjen dat dy in stik stranger is as de besteande skriuwpraktyk. Dit binne se:

1. Mei de moter op fekânsje
2. De revolusjonêre kapusjon
3. Ofbrekregels
4. It fallisemint fan it fûllearbelied
5. In brêge tusken Skandinaavje en Grut-Brittanje
6. Op it Hearrenfean
7. In hollannisme
8. Oanskôglik ûnderwiis
9. De midsieuske Sieu
10. Kom by de klub!
11. Dêr wied er al
12.De Kroaat jout in reäksje op ‘e koalysje

Commentaar op ‘Juist eenheid maakt Fries robuust’

Update By: Henk
Date: december 7, 2014

Op 2 december 2014 heeft Hanno Brand in de Volkskrant het artikel ‘Juist eenheid maakt Fries robuust’ gepresenteerd. In het bijgevoegde pdf-bestand heb ik het becommentarieerd zoals ik dat zou doen, wanneer een redactie mij om een review had gevraagd.

[Klik hier voor het pdf-bestand.]

brand

Staveringsargyf bywurke

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2014

De ôfrûne dagen wurdt der wer wakker skreaun en wreaun oer de Fryske stavering en in standertwurdlist foar it Frysk. Ik haw it argyfbestân oanfolle mei de resinte stikken, wêrûnder in pear stikken dy’t te krijen hawwe mei de kommisje-Bloemhoff. It argyf is as pdf-bestân te downloaden op https://www.henkwolf.nl/wp-content/uploads/staveringswiziging_argyf.pdf

Grut Frysk Diktee op 21 febrewaris 2014

Update By: Henk
Date: februari 21, 2014

gfd Schermafbeelding 2014-02-22 om 23.03.09frd

Klik hjir foar de tekst fan it diktee.

Standaardisering van het Reto-Romaans

Update By: Henk
Date: juni 23, 2013

Uit het Friesch Dagblad van 20 juni 2013. De titel is bedacht door de redactie en maakt opnieuw duidelijk hoe moeilijk het voor de meeste mensen is om het onderscheid te zien tussen spelling een taalnorm. Niettemin mooi dat de krant bijna een volledige pagina heeft gebruikt om dit lange stuk integraal te publiceren.

Klik hier om de betere leesbare PDF-versie te lezen.

rr

Oprop oan Provinsjale Steaten, oer staveringsferoaringen en standerdisearring

Update By: Henk
Date: juni 6, 2013

Mear as hûndert ûndertekeners fan in Oprop oan Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle gjin nije staveringswiziging en gjin ferplichtsjende ‘standertwurdlist’ foar it Frysk. Under oaren de heechleararen Nils Århammar, Philippus Breuker, Henry J. Baron, Germen de Haan, Siemon Reker en Goffe Jensma fine in yn april nommen beslút fan de Steaten wittenskiplik min ûnderboud en net basearre op serieus draachflakûndersyk.

Klik hjir om mear te lêzen.