taalbaas

Het Friese eiland

Het Friese eiland

It Frysk lient oan ien tried wei wurden út it Nederlânsk, mar it hat ek wol oarsom west. Guon hiele gewoane Nederlânske wurden binne fan Frysk komôf. Ien sa’n wurd is eilân. Dat is nammers al hiel lang lyn ûntliend. It komt foar it earst yn it Nederlânsk foar yn in tekst út it jier 1240. It wurd ‘ei’ betsjut ‘wetter’. Besibbe foarmen fine wy yn wetternamen lykas (Dokkumer) Ie. Yn de namme fan it eilân Skiermûntseach fine wy de foarm each, dy’t dêr ek oan besibbe is. En de øy yn de Noarske eilânnamme Utøya is fan itselde komôf.

Foar mear ynformaasje oer eilân, Sjoch op Etymologiebank.nl:

(Ferskynd yn de rubryk ‘Taalbaas’)