Uncategorized

Saterfriesische Beobachtungen

Update By: Henk
Date: december 21, 2023

Zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland habe ich einen Sammelband zur saterfriesischen Sprache herausgegeben. Er enthält Beiträge in den Themenbereichen Sprachgeschichte, Phonologie, Morphologie, Namenkunde, Syntax, Pragmatik, Namenkunde und Sprachdidaktik. Das populärwissenschaftliche Buch richtet sich an sprachlich interessierte Laien. Folgende sechzehn Autoren haben ein oder mehrere Beiträge geliefert: Bouke Slofstra, Edith Sassen, Eric Hoekstra, Heike Schoormann, Henk Wolf, Ingeborg Remmers, Jirayu Tharincharoen, Jörg Peters, Klaus Finsterhölzl, Maaike Andringa, Menno Ehme Aden, Pyt Kramer, Reitze Jonkman, Stephen Laker, Tessa Leppers und Yoïn van Spijk.

Bibliographische Daten:
Wolf, Henk (Hrsg.) (2023), Saterfriesische Beobachtungen. Festschrift zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland. Ramsloh: Gemeinde Saterland. 120 Seiten. ISBN 978-3-00-077059-3.

Studiewijzer Taalgeschiedenis (NHL Stenden)

Update By: Henk
Date: augustus 11, 2023

Studenten van de NHL Stenden Hogeschool die bij mij het vak Taalgeschiedenis volgen, kunnen de studiewijzer vinden op de pagina [Cursusmateriaal]. Daar wordt na afloop van elk college ook het huiswerk gepubliceerd.

Werkt er iets niet? Bel, sms of mail me even. De contactgegevens staan elders op dit scherm.

[Hier klikken om de pagina op te roepen.]

Nij: Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys

Update By: Henk
Date: augustus 4, 2023

Yn it boekje “Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys” lit Ihno Dragt sjen dat der in protte misgean kin as it elektrys der in pear dagen út leit. Hy jout praktyske hantrekkens om dy tiid sûnder al tefolle lijen troch te kommen. Richard Bos hat it boekje yllustrearre en ik haw it yn it Frysk oerset. Op freed 4 augustus hat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste Fryske eksimplaar yn ûntfangst naam.

It boekje kostet 8,95 euro en is fan hjoed ôf te keap. It Nederlânsktalige orizjineel hat as titel “Handige tips bij een Grote Stroomstoring” en hat deselde priis. De boekjes binne útjûn troch Bureau Dragt en útjouwerij Walraven de Granje.

[Klik hjir om mear oer it boekje te lêzen of om it te bestellen.]

 

Nij: “Reboelje te Kollum”

Update By: Henk
Date: mei 19, 2023

Op 25 maaie bringe de stifting Mudhoen en útjouwerij Wijdemeer twa histoaryske stripboeken út: it Nederlânsktalige “Het Kollumer oproer” en de Fryske oersetting “Reboelje te Kollum”. De boeken binne skreaun en tekene troch it striptekenderskollektyf Mudhoen, dat bestiet út Richard Bos, Alexander Russchen en Gerard Boersma. De Fryske oersetting is makke troch Henk Wolf.

[Hjir binne de boeken te bestellen.]

Wurdlist Nederlânsk-Frysk bywurke

Update By: Henk
Date: maart 18, 2023

Fansels haw ik de foarbije moannen wer wurden en sinnen delkwattele dy’t my by it lêzen fan Fryske literatuer yn it each foelen. Ik ha se taheakke oan de wurdlist op dizze website. Dêr steane no 2.656 Nederlânske wurden mei in ferskaat oan oersettingen yn – en dat gauris sokken dy’t net fuort opdûke as jo yn it wurdboek sykje.

[De list stiet hjirre.]

The nice giant (part 1)

Update By: Henk
Date: februari 19, 2023

The nice giant couldn’t sleep.

Today he had spoken many words, as there were: ‘fat lady’ and ‘little man’ and definitely ‘very tasty chocolate bars’. But as soon as he had said them, they were gone. They never as much as reached the ears of papa giant and mama giant and his little sister giant, who was not little at all.

No, instead they all heard very different words – words the nice giant had never said. They were words like ‘plus-sized person’ and ‘person whose size is irrelevant’ and even ‘very healthy biological salad’. Mama giant had heard those words, papa giant had heard those words and his little giant sister had heard them too. Yet, the nice giant would never say words like that, he did not even know the meaning of some of them.

A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It fell on the nice giant’s face. He tried to doze off, but it was no good. He knew someone was stealing his words and replacing them by someone else’s words. The nice giant knew crows did such things with shiny objects. Could there be word crows about? he wondered.

Oudejaarstaalkundekwis

Update By: Henk
Date: december 29, 2022

Zoals elk jaar heb ik ook nu in de kerstvakantie een taalkundekwis gemaakt. Die bestaat uit tien meerkeuzevragen, allemaal over het taal- en redekundig ontleden.

[Klik hier om de kwis te doen.]