Uncategorized

Wurdlist Nederlânsk-Frysk bywurke

Update By: Henk
Date: maart 18, 2023

Fansels haw ik de foarbije moannen wer wurden en sinnen delkwattele dy’t my by it lêzen fan Fryske literatuer yn it each foelen. Ik ha se taheakke oan de wurdlist op dizze website. Dêr steane no 2.656 Nederlânske wurden mei in ferskaat oan oersettingen yn – en dat gauris sokken dy’t net fuort opdûke as jo yn it wurdboek sykje.

[De list stiet hjirre.]

The nice giant (part 1)

Update By: Henk
Date: februari 19, 2023

The nice giant couldn’t sleep.

Today he had spoken many words, as there were: ‘fat lady’ and ‘little man’ and definitely ‘very taste chocolate bars’. But as soon as he had said them, they were gone. They never as much as reached the ears of papa giant and mama giant and his little sister giant, who was not little at all.

No, instead they all heard very different words – words the nice giant had never said. They were words like ‘plus-sized person’ and ‘person whose size is irrelevant’ and even ‘very healthy biological salad’. Mama giant had heard those words, papa giant had heard those words and his little giant sister had heard them too. Yet, the nice giant would never say words like that, he did not even know the meaning of some of them.

A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It fell on the nice giant’s face. He tried to doze off, but it was no good. He knew someone was stealing his words and replacing them by someone else’s words. The nice giant knew crows did such things with shiny objects. Could there be word crows about? he wondered.

Oudejaarstaalkundekwis

Update By: Henk
Date: december 29, 2022

Zoals elk jaar heb ik ook nu in de kerstvakantie een taalkundekwis gemaakt. Die bestaat uit tien meerkeuzevragen, allemaal over het taal- en redekundig ontleden.

[Klik hier om de kwis te doen.]

Nederlânsk-Fryske wurdlist útwreide

Update By: Henk
Date: december 15, 2022

Op dizze website hâld ik al withoelang in wurdlist by mei suggestjes foar it oersetten fan Nederlânske begripen yn it Frysk. De foarbije moannen haw ik de list in moai stikje útwreide mei wurden dy’t ik yn boeken, yn it praat fan minsken om my hinne of yn neislachwurken tsjinkaam bin. As ik Word leauwe mei, steane der no 2.563 Nederlânske begripen mei oersetideeën yn.

Fansels is it net in list dy’t jo brûke kinne om begripen sûnder beroai ien-op-ien te fertalen, de kop moat der al by en jo moatte in soad begripen foardat jo se brûke grif efkes opsykje om der wat gefoel foar te krijen, mar as helpmiddel hoopje ik dat de list minsken helpe kin om moai idiomatysk Frysk te skriuwen.

Dat der ferlet fan is, docht wol bliken út de statistykjes dy’t myn site byhâldt. Nei in Nederlânsktalich stik oer ûntleding is de wurdlist it populêrste ûnderdiel fan myn website. De list wurdt alle dagen yn trochsneed njoggen kear oproppen. Dat falt my net ôf. Soms lês ik in Frysktalich stik en dan tink ik ynienen by in formulearring: hee, soe de skriuwer dêr myn wurdlist foar rieplachte ha?

[De list stiet hjirre.]

Materiaal voor cursus Taalgeschiedenis online

Update By: Henk
Date: november 3, 2022

Op 9 november begint op NHL Stenden Hogeschool de cursus Taalgeschiedenis. De reguliere studenten (Nederlands jaar 2) zijn daarover al via de mail geïnformeerd. Studenten van andere jaren of andere studies zijn ook welkom, net als aanschuivers van andere instituten. De voertaal is Nederlands. Het materiaal bij de cursus staat op de pagina Cursusmateriaal.

Oersetting

Update By: Henk
Date: september 22, 2022

Yn it nijste nûmer fan it tydskrift De Nije steane njoggen Fryske oersettingen fan it gedicht Office Friendships fan Gavin Ewart. Der is ek ien fan my by:

Wat is de stam van een werkwoord?

Update By: Henk
Date: september 8, 2022

Leraren Nederlands bekvechten heel wat af over de vraag wat voor werkwoordspelling in het Nederlands nu een handiger begrip is: stam of ik-vorm. Die discussie laat zien dat ze zelf niet begrijpen wat een stam eigenlijk is en dat is kwalijk, want door hun eigen gebrek aan begrip lukt het ze niet leerlingen inzicht in de opbouw van werkwoorden bij te brengen.

De discussie draait om argumentaties zoals ‘Met de stam krijg je ‘hij levt’ in plaats van ‘hij leeft’, dus kun je beter de ik-vorm gebruiken’ en ‘Met de ik-vorm krijg je ‘wij loopen, dus kun je beter de stam gebruiken’. Voor de oppervlakkige beschouwer is voor beide argumentaties wel wat te zeggen.

In beide argumentaties zitten echter verkeerde aannamen wat betreft het begrip stam.

[Klik hier om verder te lezen.]