Uncategorized

Oersettingen fan Edgar Allan Poe

Update By: Henk
Date: februari 4, 2022

It oangesicht fan ‘e reade dea: download as mp3: klik

It X’enearre stik: download as mp3: klik

Meisleept yn de Maelström: download as mp3: klik

Grymgnyskje: download as mp3: klik

Artikel: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal

Update By: Henk
Date: januari 6, 2022

Yn it earste nûmer fan Historisch tijdschrift Fryslân fan 2022 (jrg. 28 nr. 1) stiet in stik fan my oer it Sealterfrysk. It hat de titel Easterlauwersk Frysk: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal. It nûmer komt yn jannewaris út.

[Sjoch hjir foar mear ynformaasje.]

Taalsnipels: Mofke en bôlebak

Update By: Henk
Date: december 9, 2021

Yn de rige oer wurden dy’t ûntbrekke yn de wurdboeken haw ik foar de Frysktalige nijswebsite itnijs.frl stikken skreaun oer de wurden mofke en bôlebak. Se binne te lêzen fia de ûndersteande links:

[mofke]

[bôlebak]

Taalsnipel: Himmelderitis

Update By: Henk
Date: december 3, 2021

“As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititisrachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen, wylst himmelderitis it ûnbedimbere ferlit is om te húshimmeljen. […]”

[Troch hjir te klikken kinne jo de folsleine snipel lêze op itnijs.frl.]

Zwei Online-Vorlesungen über Sprachgeschichte

Update By: Henk
Date: november 30, 2021

Diese beiden Videos enthalten verkürzte Vorlesungen anhand von Materialien, die ich für das Seminar Taalgeschiedenis für die NHL Stenden Hogeschool entwickelt habe.

Die deutschsprachige Tischvorlage zum zweiten Video finden Sie hier: [Link]

Weitere Sprachvideos finden Sie [hier] und [hier].

Omparter praatsje Dei fan de Fryske taalkunde

Update By: Henk
Date: november 17, 2021

Hjir fine jo de omparter by myn online-praatsje ‘Is in skriuwster in skriuwer?’ foar de Dei fan de Fryske taalkunde:

[PDF]

of

[DOCX]

Taalsnipel: Grouwéten

Update By: Henk
Date: november 7, 2021

Wêrom is ‘grouwéten’ (of ‘grouweiten’ of ‘grouwitten’) net perfoarst in goeie oersetting fan ‘volkoren’? Wat kin men yn it Frysk dan al sizze? Op dy fragen gean ik yn yn in snipel op ItNijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]