In skoft lyn brûkte ik yn in artikeltsje in sitaat út in folksferhaal, optekene troch Ype Poortinga. Yn dat sitaat kaam it wurd ‘fertutearzgje’ foar. Dêr reagearre ien op: moast it net ‘fertutearzje’ wêze?

[Hjir klikke foar de folsleine snipel op DeMoanne.nl.]

Posted in: De Moanne.
Last Modified: juni 26, 2020