Yn de Fryske sprektaal is ‘gebeure’ in heel gewoan wurd, mar yn de skriuwtaal wurdt it mijd, mei’t it in hollandisme wêze soe. Yn in taalsnipel op de website fan De Moanne besprek ik oft dat wol echt sa is.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Posted in: De Moanne.
Last Modified: mei 6, 2019