Yn de noardlike Fryske Wâlden wurdt ‘jim’ brûkt om ien persoan oan te sprekken. It hoe en het haw ik beskreaun yn in nije taalsnipel op de site fan De Moanne.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Posted in: De Moanne.
Last Modified: november 18, 2016