Troch ûnbewuste ûnderstellingen is it soms dreech om te rieden hokker taal oft minsken prate. Dêr kaam ik fan ’t simmer in kear achter. Foar De Moanne haw ik der in taalsnipel oer skreaun.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Posted in: De Moanne.
Last Modified: december 28, 2018