Is it slim as in taal útstjert? Nee, fansels net. Spitich miskien, sa’t it spitich is dat der gjin dinosaurussen oer binne, mar net ien by syn rjocht ferstân leit der wekker fan dat de dinosaurus wei is.

It is wol slim as talen lijerich wurde. Dat is in foarstadium fan útstjerren en dat stadium kin heel lang duorje. Sokke lijerige talen wurde wol praat, mar minsken – sprekkers en net-sprekkers – dogge der dingen mei dy’t se net dogge mei fitale talen. En dy dingen binne wol slim.

Ferfolch by De Moanne: link.

Posted in: De Moanne.
Last Modified: oktober 11, 2013