Foar guon grif in nijsgjirrige diskusje: moat it lidwurd ‘it’ yn ‘it Hearrenfean’ no wol of net in haadletter krije. Nee, it ynteressearret my net, mar om’t oaren it wol wichtich fine, haw ik de arguminten foar en tsjin op in rychje set foar De Moanne. Karel Gildemacher hat in nijsgjirrige oanfolling skreaun.

[Klik hjir om it stik op de site fan De Moanne te lêzen.]

Posted in: De Moanne.
Last Modified: maart 1, 2015