Downloads

Hieronder is een aantal artikelen, presentaties en andere documenten van Henk Wolf te vinden. Gebruik en vermenigvuldiging is toegestaan met bronvermelding.
Voor de columns in kranten en tijdschriften, zie Columns.
Voor materiaal dat ontwikkeld is voor cursussen aan de NHL, zie Cursusmateriaal.
Voor een publicatieoverzicht, zie Bibliografie.

INGThis page contains a number of documents by Henk Wolf. They may be used and copied, if the source is quoted. Other relevant publication pages on this site contain columns, NHL University course materials and a bibliography.

 

2024

Optaktveranstalten Spraakplan Nedderdüütsch, Hamburg 31.6.2024
* PPTX > Präsentation

Materialien zum Online-Workshop Friesisch (Nordika)
* PDF > Materialien für Tag 1
* PDF > Materialien für Tag 2

2023

PPTX > Saterfriesisch-Quiz, Tag der offenen Landschaft, 30. Juni 2023, Oldenburg.

DOCX > Tischvorlage “Die erste GER-Prüfung für das Saterfriesische”. Dai fon do Seelter / Tag der Saterfriesen, 24. Juni 2023, Ramsloh.
PPTX > Seelter-Quiz

DOCX > Tischvorlage Vorlesung zu den friesischen Sprachen, Universität Bremen, 16.6.2023

DOCX > Arbeitsheft Gastbeiträge zum Saterfriesischen, Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh, Juni 2023

2022

PPTX > Vortrag über Saterfriesisch für den Rotary Club von Cloppenburg

4 oersettingen fan Edar Allan Poe

* DOCX > Grymgnyskje (Berenice)
* DOCX > It oangesicht fan de reade dea (The Maque of Red Death)
* DOCX > It X’enearre stik (X-ing a Paragrab)
* DOCX > Meisleept yn de Maelström (A Descent into the Maelström)

* PPTX > Quiz

2021

* PDF > Tischvorlage beim Online-Seminar “Geschichte der westgermanischen Sprachen”

* PDF > Omparter by praatsje ‘Is in skriuwster in skriuwer?’ op 11e Dei fan de Fryske taalkunde, 18-19 novimber 2021, Ljouwert.

* HTML > Wolf, H. (2021), ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries. Een draagvlakonderzoek onder professionals’. Levende Talen Tijdschrift jrg. 22, nr. 2, p. 26-37.

* HTML > Wolf, H. (2021), ‘De vrouw in het Friese lexicon’. Taal en Tongval 72-2, p. 179 – 207.

Materiaal by de lesjouwersjûn fan de Afûk op 28 april 2021
* DOCX > plenning
* PDF > staveringsargyf
* weblink Kahoot: https://kahoot.it/
* weblink Paadwizer: https://taalweb.frl/paadwizer/141
* weblink Wurdboekportaal: https://taalweb.frl/wurdboekportaal
* weblink WFT: https://gtb.ivdnt.org/search/
* DOCX > ôfbrekregels: oefening
* PDF > ôfbrekregels: antwurden
* DOCX > oe of û?: oefening
* PDF > oe of û?: antwurden
* weblink Staveringssurprizes: https://henkwolf.nl/stavering/staveringssurprizes/

* PPTX > Präsentation zum Vortrag ‘Was haben wir für ein schöne Tagung! Zur Eklamativpartikel wat im Niederländischen und im Westfriesischen’. Norddeutsches Linguistisches Kolloquium 2021.

2020

* PDF > PDF > Wolf, H. (2020), ‘Gebruiksaspecten van het uitroeppartikel wat in het Nederlands en Fries’. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, p. 189-209.

* PDF > ‘Een taal leren doe je niet op school’, tekst geschreven als introductie bij het bijvak CLIL, voor studenten van NHL Stenden Hogeschool.

* PPTX  > presentatie bij workshop ‘Grammatica-onderwijs: een didactisch bruggetje tussen wetenschap en school’, Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, 17 januari 2020, Groningen.
* DOCX > hand-out bij workshop ‘Grammatica-onderwijs: een didactisch bruggetje tussen wetenschap en school’, Dag van Taal, Kunsten en Cultuur, 17 januari 2020, Groningen.

2019

* DOCX > hand-out bij workshop ‘Leren ontleden: het kan en het moet anders’, HSN 2019, 22-23 november, Zwolle.
* PPTX > presentatie bij workshop ‘Leren ontleden: het kan en het moet anders’, HSN 2019, 22-23 november, Zwolle.

* HTML > prezi ‘Taalgeschiedenis: een kapstok’ (gemaakt voor studenten Nederlands).

* DOCX > Wolf, H. (2019), ‘Hokker taalfoarskriften binne sa stadichoan achterhelle?’. De Moanne 3 juni.

* HTML > DOCX > Ontkenningen. Ms. Groningen.

* PPTX > Presentatie ‘Een meerkoet in mijn oog’, ledendag vereniging Oog in oog, Utrecht, 13 april 2019.

* PPTX > Präsentation ‘Wissenschaftliche Grammatik für angehende LehrerInnen: wie es die NHL Stenden Hochschule in Groningen / Leeuwarden macht’. Norddeutsches Linguistisches Kolloquium, Osnabrück, 27.-30. März 2019.

* PPTX > Presintaasje ‘Fryslân, in lân fol talen’, praatsje foar krite Karel Roorda yn Bitgummole, 25 jannewaris 2019.

2018

* HTML > Basisboek syntaxis (Groningen: Kleine uil). Preview.
* PDF > Kennisbasis tweedegraadslerarenopleiding Fries (Den Haag: Vereniging Hogescholen)
* PDF > Kennisbasis eerstegraadslerarenopleiding Fries (Den Haag: Vereniging Hogescholen)
* PDF > 10 tips foar it skriuwen fan saaklik Frysk

* PPTX > Presentatie ‘Exploring your senses: een meerkoet in mijn oog’, gehouden op Kennismakendag NHL Stenden, 9 januari 2018.

2017

Materiaal ‘Friesisch in der Bildung’, Tuhuupe op Oomram/Amrum, 3-5 novimber 2017:
* PPTX > Presintaasje 1: foarstelle.
* PPTX > Presintaasje 2: taalbiografy
* PPTX > Presintaasje 3: stellingen
* DOCX > harkformulier
* HTML > Videobericht

* PPTX > Presintaasje ‘Read of grien, dat is de kwestje. Oer de folchoarder fan te-konstruksjes’, Dei fan de Fryske taalkunde, 27 oktober 2017 (mei Reitze Jonkman).

* DOCX > Semantiek. Reader NHL Hogeschool (José Bruining en Henk Wolf)

* DOCX > Wie vermittelt man Studierenden eine Sprache. Hs.

* HTM > PDF > De vele makken van Taalproblemen van nu. Hs.

Materiaal brûkt op de lesjouwersjûn fan ‘e Afûk, 12 april 2017:
* HTML > Kahoot ‘Wat is de offisjele stavering’ (fergees te brûken mei in Kahoot-akkount)
* PDF > Opdrachten
* PDF > Antwurden by de opdrachten
* DOCX > Links nei neamde websites

* PPTX > Presentation for workshop at Panacea seminar ‘Explore your senses’, 9 February 2017

* PPTX > Presintaasje fideolêzing 10 jannewaris 2017

2016

* HTML > ‘Het Groene Boekje 2015: wat minder praktisch dan z’n voorganger’. Trefwoord 2016.

* HTML > Een meerkoet in mijn oog. (Groningen: Kleine uil.) Preview.

* DOCX > HTML > Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde?

* PDF > Reader pabo 1, perioade 3, 2015-2016
* DOCX > Antwurden reader pabo 1, perioade 3, 2015-2016

2015

* PPTX > Hoe komt zo’n taal eigenlijk in je hoofd?
presentatie op ‘Dag van het leren’, 26 oktober 2015, NHL Leeuwarden

* PDF > Reader pabo 1, perioade 2, 2015-2016
* PDF > Reader pabo 2, perioade 3, 2014-2015
PDF > Antwurden reader pabo 2

* DOCX > Staveringssurprizes, as rige ferskynd op www.itnijs.nl yn febrewaris/maart 2015

* PPTX > Staveringskwis, makke foar staveringskursus foar Dingtiid op 26 febrewaris 2015

* DOCX > Acceptatie van de officiële Friese spelling zeer diffuus. Ms. NHL Hogeschool.
(Er is ook een uitgebreider Friestalig rapport van hetzelfde onderzoek. Daarin staan niet-geanonimiseerde gegevens. Uit privacy-overwegingen publiceer ik die versie niet op deze site. Op verzoek stuur ik het echter graag aan belangstellenden toe.)

2014

* PDF > Argyf Standertwurdlist / oanpassing Steatestavering

* PDF > Voornaamwoorden, artikel voor studenten Nederlands (versie april 2016)

* PDF > Antwurden reader pabo 1, perioade 2, 2014-2015
* PDF > Reader pabo 1, perioade 2, 2014-2015

* PDF > Antwurden reader pabo 2
* PDF > Reader pabo 2

* DOCX > Frysk diktee Skanomodu,
ôfnaam op 21 febrewaris 2014 yn Grins

* HTM > Fryske staveringsreboelje.
Yn: Lexicon/Leksikon, brosjuere by de útstalling ‘language, speech and identity’ (VDHG, Ljouwert), s. 16-18.

* DOCX > Frysk kroechdiktee Afûk,
ôfnaam op 10 jannewaris 2014 as diel fan de Fryske kroechkwis yn Easterein.

2013

* DOCX >
* PPTX >
* PPTX >
Vortrag und zwei PowerPoint-Präsentationen von der Konferenz Üüs driimerai. Eine Konferenz des Nordfriisk Instituut über die Gegenwart und Zukunft der nordfriesischen Sprache. 8.-9. November 2013, Norddorf auf Amrum.

* PNG > DOCX > Taalgeschiedenis van Friesland nu ook in het Nederlands.
Levende Talen Magazine, jrg. 100, nr. 7, p. 48-49.
(bespreking van R.J. Jonkman en A.Versloot (2013), Fryslân, land van talen. Ljouwert: Afûk)

* DOCX > Wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2013-2014, perioade 1.

* DOCX > Wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2013-2014, perioade 2.

* PDF > Antwurden by wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2012-2013 en 2013-2014, perioade 1.

* PPT > PowerPoint by praatsje staveringsjûn yn it Aljemint, Ljouwert, 28 juny 2013.

* PDF > Ook Zwitsers keerden zich tegen spellingseisen.
Friesch Dagblad, 20 juni 2013.

* HTML > Taalskiednis fan it Frysk, no ek yn it Nederlânsk.
demoanne.nl, 7 juny 2013.

* PPT > PowerPoint fan lêzing oer staveringswizigng foar it Skriuwersboun, Ljouwert, 7 juny 2013.

* HTML > Koppelwerkwoorden.
Ongepubliceerd.

* HTML > Oprop oan Provinsjale Steaten, 5 juny 2013.

* HTML > PDF > Mienskiplik iepen brief oan Provinsjale Steaten oer staveringswiziging.
Ferskynd yn Ljouwerter Krante fan 3 maaie 2013.

* HTML > Hâld op mei dy Standertwurdlist!
It Nijs 27 april.

* HTML > De dag die je wist dat zou komen.
Ongepubliceerd.

* PPT > PowerPoint van workshop ‘Inzichtelijk ontleden’.
Coachdag pabo NHL Hogeschool, Leeuwarden 16 april 2013.

* PDF > The Frisian Language in Teacher Trainings in Friesland.
Presentation for the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities,
Leeuwarden/Ljouwert, 20 March 2013.

* PDF > Trije talen op ‘e pabo.
De Moanne jrg. 12, nr. 3. Side 28-32.

2011

* PDF > Kennisbasis HBO-lerarenopleidingen Fries (Master).
Den Haag: HBO-raad. (Met Babs Gezelle Meerburg.)

* PDF > Kennisbasis HBO-lerarenopleidingen Fries (Bachelor).
Den Haag: HBO-raad. (Met Babs Gezelle Meerburg.)

2010

* DOC > Hânboek VoLANGteers.
Ljouwert/Nancy: Afûk/GIP.
(Fryske oersetting en bewurking fan Frânske ferzje troch O. Arnould e.o.)

* PDF> DOC > Handboek VoLANGteers.
Leeuwarden/Nancy: Afûk/GIP.
(Nederlandsse vertaling en bewerking van Franse versie door O. Arnould e.a.)

2009

DOCX > Copying Mona Lisa with a Paint Roller: Stylistic Aspects of Shakespeare Translations in North Frisian.
In: M. Pfister & J. Gutsch (eds., 2009), William Shakespeare’s sonnets for the first time globally reprinted. A quartercentury anthology 1609-2009. Dozwil: Signathur, p. 243-246.

DOC > Der Imperativ im Friesischen. Hs. Leeuwarden.
(Konzeptversion eines Kapitels meiner Doktorarbeit)

* PDF > Voornaamwoorden.
(Onderwijsartikel voor talenstudenten)

* PDF > Serieuze beskriuwing fan de Fryslannen.
De pompeblêden 2009 nr.  2, s. 29-30.

2008

DOC > Vergangenheitsimperative.
Hs. Leeuwarden.
(Überarbeitete deutsche Fassung des Artikels Imperatieven in de verleden tijd. Als Kapitel meiner Doktorarbeit zu erscheinen. Die Literaturangaben fehlen noch.)

DOC > Learboek Frysk skriuwen foar Pabo 1.
(Skriuwkursus foar Pabo 1, makke troch Liskje Flapper, Dussy Ybema en Henk Wolf)

HTML > Twee nieuwe Friese grammaticaboeken.
Levende Talen Magazine jrg. 95 nr. 4, p. 27.
(bespreking van J. Popkema (2007), Grammatica Fries en van J. Popkema (2007), Basisgrammatica Fries)

2007

DOC > Frysk foar studinten kommunikaasje.
Ljouwert: NHL.
(Dit materiaal is verschenen als interne uitgave bij de NHL. Voor dit boek is gebruik gemaakt van leermateriaal dat Dussy Ybema, Liskje Flapper en Henk Wolf voor de pabo-opleidingen van NHL en CHN hebben samengesteld.)

DOC > Methoden om een vreemde taal te leren.
In: B. Laudy (red.), Algemene en toegepaste taalkunde. Leeuwarden: Instituut Communicatie en Educatie NHL, p. 66-77.
(interne publicatie van de NHL met leerstof voor studenten aan de lerarenopleidingen talen)

2006

* PDF > Youmir, soan fan in túnslang
Frjentsjer: Venus.

* PDF > Wûnderaardichheden
Ljouwert: Bornmeer

HTML > besprek fan Fering-Öömrang Wurdenbuk.
It Beaken 67, s. 229-236.

2005

DOC > The principle of distinctivity.
Paper Presented at ICLaVE 3, Amsterdam. (with Eric Hoekstra)

HTML > Drie talen in de klas op Master Frankeskoalle Earnewâld
In: I. Wagenaar e.a. (red.), Skoalle, Tematydskrift nr. 11, Ljouwert: Afûk, p. 48-49.

2004

HTML > West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by ‘wêze’.
Us Wurk 53, s. 85-105. (met Eric Hoekstra)
(De tekst is ek te lêzen op Eric Hoekstra syn site https://members.chello.nl/e.hoekstra8/110Weze.htm.)

HTML > Vreemde puzzels en de rol van de parser.
Ms. Leeuwarden. (met Eric Hoekstra)

PDF > Over het voorkomen van adjacente identieke elementen.
Paper gepresenteerd op TIN-dag 2004, Utrecht. (met Eric Hoekstra)

2003

PDF > Imperatieven in de verleden tijd.
Taal en Tongval 15, p. 168-187.

2001

HTML > Ljouwert as “smeltkroes” fan kultueren.
De Pompeblêden 72, s. 49-51.
(Besprek fan G. Extra e.a., Meertaligheid in Leeuwarden. De status van allochtone talen thuis en op school.)

1997

HTML > Standaard-morfologische vormen in geïnverteerde werkwoordsreeksen in het Fries.
Ms. Leeuwarden.
(bewerkte vertaling van het artikel Default-morphological forms in inverted verbal complexes in Frisian)

PDF > Default-morphological forms in inverted verbal complexes in Frisian.
Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik (GAGL) 40, p. 249-256.
(This paper has been scanned from the paper version. Clicking the link will load a new page with large jpg files. This may take some time. The files have been scaled down to fit the page width.)

1996

HTML > Changes in the Frisian verbal complex.
Ms. Ljouwert/Leeuwarden.
(revised and slightly abridged English translation of my master thesis  Wat en hoe yn it Ynterferinsjefrysk.)

* PDF > Wat en hoe yn it Ynterferinsjefrysk. In syngroan en diagroan ûndersyk nei feroarings yn de Fryske tiidwurdlike einrige.
Skripsje UU.

HTML > IPP en morfologische markering.
TABU 26, p. 34-40.

*  HTML > Structural neutrality in Frisian-Dutch interaction.
Us Wurk jrg. 45 nr. 3/4, p. 125-138.

JPG > Taalsituaasje yn Fryslân.
De Pompeblêden 67, s. 31.
(Besprek fan D. Gorter & R. Jonkman, Taal yn Fryslân op ‘e nij besjoen.)

1995

HTML > De distributie van de twee infinitieven in het Interferentiefries. Taalveranderingsonderzoek op het kruispunt van syntaxis en sociolingustiek.
Link jrg. 7 nr. 3/4, p. 30-36.

PDF > Ynvertearre tiidwurdkloften yn it Ynterferinsjefrysk.
Tydskrift foar Fryske Taalkunde 10, s. 1-11.

* PDF > Feroarings yn de tiidwurdlike einrige. In ûndersyk nei in tal resinte syntaktyske feroarings by Frysktalige jongerein.
Ms. Fryske Akademy.

HTML > Dörte Hansen-Jaax: Transfer bei Diglossie.
(short English summary of this book for the library of the Fryske Akademy)

Ohne Jahr/No Year/Zonder jaar/Sûnder jier:

DOC > Algemene Taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal.
Ms. Utrecht

DOC > Taalwetenschap.
Ms. Utrecht.

HTML > Noardfrysk. Koarte spraakleare fan it Noardfrysk yn de tongslach fan de Bökingharde.
(diel fan de site fan de Fryske Akademy, in útwreide en ferbettere ferzje is ek opnaam yn de learmetoade Snååk Frasch)