Etalage

Saterfriesische beobachtungen.
Festschrift zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland.
Gemeinde Saterland, 2023.
Herausgeber: Henk Wolf
Mit Beiträgen von: Bouke Slofstra, Edith Sassen, Eric Hoekstra, Heike Schoormann, Henk Wolf, Ingeborg Remmers, Jirayu Tharincharoen, Jörg Peters, Klaus Finsterhölzl, Maaike Andringa, Menno Ehme Aden, Pyt Kramer, Reitze J. Jonkman, Stephen Laker, Tessa Leppers und Yoïn van Spijk.

Frauen, die anders gezählt werden als Männer, von Sprachwissenschaftlern für unmöglich gehaltene Steigerungsstufen und eine so kleine Sprecherzahl, dass sie der Gemeinde Saterland den Eintrag “kleinste Sprachinsel Europas” ins Guinness Buch der Rekorde eingebracht hat – die Saterfriesische Sprache weist viele Besonderheiten auf. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Experten der Pflege, Lehre und Erforschung dieser einmaligen Sprache gewidmet. Sechzehn von ihnen teilen in diesem Band auf eine zugängliche Art und Weise eine Reihe interessanter Beobachtungen. Lesen Sie mit!
> Besprechung von Reitze Jonkman auf Neerlandistiek/Frisistyk
> Besprechung von Lena Terhart in der Zeitschrift Nordfriesland (Nr. 226)

.
Hantrekkens foar Grut Maleur mei it elektrys
Bureau Dragt / útjouwerij Walraven de Granje, 2023.
Auteurs/tekenaars: G.I.W. Dragt.
Friese vertaling: Henk Wolf.
€ 8,95.

Dit boekje giet oer it útfallen fan it elektrys en wat dêr allegear mei anneks is. It is benammen skreaun om jo foar it ferstân te bringen hoe’n bargeboel oft it wurdt as de stroom der in moai skoft (trije, fjouwer, fiif dagen) ôf leit. De oerheid hat him dêr tige op taret en dat is fansels net om ‘e nocht. En de oarloch yn ‘e Oekraïne hat ek útwizing dien dat it minskebestean yn in omsjoch folslein op ‘e kop stean kin. Dat, jo moatte samar net miene dat jo neat oerkomme kin.

In luftich boekje mei hantrekkens foar jo, mei earnst en koartswyl.

.
Reboelje te Kollum
Auteurs/tekenaars: Richard Bos & Alex Russchen. Friese vertaling: Henk Wolf.
€ 12,50.
Oanhingers fan de prins fan Oranje moatte har ein 18e ieu kûm hâlde, want alle stipe foar de steedhâlder is ferbean. Yn Fryslân wenje lykwols noch in soad prinselju. Op 2 febrewaris 1797 wurdt Abele Reitzes opbrocht, mei’t er ‘Oranje boppe!’ stie te razen. Hy komt yn it hûnegat ûnder it rjochthûs te Kollum. In grutte kliber lilke boeren set nei Kollum om him te befrijen. Sa begjint in bluodderige reboelje: it Kollumer oproer.
Basisboek syntaxis.
Kleine Uil, 2018 (1e druk), 2019 (2e druk). € 32,50.
In ontleedhandboeken staan doorgaans allerlei vaktermen en ezelsbruggetjes centraal. Het Basisboek syntaxis pakt het anders aan. Uiteraard komen alle relevante woordsoorten en zinsdelen aan bod, maar het boek is in de eerste plaats een handleiding om inzicht te krijgen in de manier waarop zinnen zijn opgebouwd. Dat inzicht ontstaat letterlijk door de talloze speelse illustraties. Leidend zijn niet allerlei regeltjes, maar het eigen taalgevoel. De vele oefeningen zijn gericht op reflectie.
De auteur behandelt op een toegankelijke manier de traditionele redekundige en taalkundige ontleding. Daarnaast besteedt hij aandacht aan het leren geven van ontleedlessen en geeft hij een inleiding in moderne wetenschappelijke ideeën over zinsbouw. Het Basisboek syntaxis is de langverwachte openbaring voor wie het ontleden nooit echt heeft begrepen. Voor studenten Nederlands in het hbo en aan de universiteit is het een onmisbaar studieboek, voor talendocenten vormt het een handig naslagwerk.
> Bespreking door Luck van Leeuwen en Julia Naaborg op Neerlandistiek van 26 juni 2018
> Bespreking door Reitze Jonkman in Levende Talen Magazine van november 2018
> Bespreking door William van Belle in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde van november 2018
De striid fan grutte Pier.
Wijdemeer, 2019. Auteurs/tekenaars: Richard Bos & Alex Russchen. Friese vertaling: Henk Wolf. € 9,95.
Yn 1515 baarne de Saksers de pleats fan boer Pier Gerlofs Donia fan Kimswert plat. Syn oarehelte moat dat mei de dea bekeapje. Gleon fan lilkens en wrok giet er de striid oan mei de Saksers en letter de Hollanners. Mei syn mânsk stal, syn ûnbidich swurd en syn machtige spieren neame freon en fijân him al gau ‘Grutte Pier’.

 

 

Snååk Frasch.
Afûk/Fryske Akademy, 2004 (1e printinge), 2017 (2e printinge). Auteurs: Henk Wolf, Ingo Laabs & Sabrina Jessen. € 19,00.
Twadde en fernijde printinge fan Snååk Frasch, it learboek foar it Mooringer Noardfrysk. It boek befettet 47 lessen, mei oefeningen, in grammatika en lêsteksten. It boek kin yn kombinaasje mei de Wurdlist brûkt wurde. De metoade is geskikt foar selsstúdzje.
> Besprek 1e printinge troch Siebren Dyk yn Us Wurk fan 2007

 

 

Wurdlist Noardfrysk.
Fryske Akademy/Afûk, 2004 (1e printinge), 2017 (2e printinge). Auteurs: Henk Wolf & Ingo Laabs. € 20,00.
Wiidweidige wurdlist Mooringer Noardfrysk – Westerlauwersk Frysk en oarsom. It boek foarmet mei Snååk Frasch in learmetoade foar it Noardfrysk. De boeken binne geskikt foar selsstúdzje. It boek is in twadde, oanpaste printinge. De earste printinge is yn 2004 ferskynd.
> Besprek 1e printinge troch Siebren Dyk yn Us Wurk fan 2007
 omslag Een meerkoet in mijn oog 1aug.indd Een meerkoet in mijn oog.
Kleine Uil, 2016. € 17,50.
Wie een meerkoet in zijn oog krijgt, heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Dat bewijst Henk Wolf in dit boek. Een meerkoet in mijn oog is bijna een roman. Het is ook bijna een populairwetenschappelijk curiositeitenkabinet in de stijl van Oliver Sacks en Kees Moeliker. En het is bijna een verzameling taalgrappen zoals van Herman Finkers. Geen van die etiketten past echter helemaal. Voor beginnende visueel gehandicapten is dit boek een gids, voor medici een zeldzame case study, voor Friezen een schaamteloos kijkje in het privéleven van ‘professor Henk’. Voor alle anderen is het een fascinerende en humoristische beschrijving van de manier waarop onze hersenen en wijzelf reageren op plotselinge, ernstige oogschade.
> Bespreking door Kees Moeliker in NRC Handelsblad van 22 november 2016
> Persoverzicht
  Kennisbasis eerstegraadslerarenopleidingen Fries.
Vereniging Hogescholen, 2018. Auteurs: B. Meerburg, G. de Jong, A. Wallinga & H. Wolf.
 
Kennisbasis tweedegraadslerarenopleidingen Fries.F
Vereniging Hogescholen, 2017. Auteurs: B. Meerburg, G. de Jong, A. Wallinga & H. Wolf.

 

 

Komt in man by syn frou.
Afûk, 2014. Auteurs: Sjoerd Bottema, Anne Feddema, Ate Grypstra, Bouke van der Hem, Arjan Hut, Jaap Krol, Sipke de Schiffart, Nyk de Vries en Henk Wolf. € 8,95.
De skriuwers fan dit boek pretindearje net de wierheid oer de echte man te ferkundigjen – hy is ommers in wat saai figuer, dy’t him steande hâldt troch in grut ferlet ta opskeppen en swearen. De ferhalen gean dan ek foaral oer hoe wrâldfrjemd de echte man wol net wêze kin, as master oer de sitewaasje, as slachtoffer fan syn omjouwing. Elke skriuwer sjit dêrby mei syn eigen munysje: soms mei earnst en moederaasje, dan wer fol faasje en humor.
> Besprek troch Geart Tigchelaar op Ensafh (25 oktober 2014)

 

 

William Shakespeare’s Sonnets for the First Time Globally Reprinted.
Signathur, 2009. Edited by Manfred Pfister & Jürgen Gutsch. € 27,35.
This amazing anthology celebrates the 400-year anniversary of the Sonnets’ first appearance in print (1609). It does so by gathering versions/translations into some 70 languages, from Afrikaans to Yiddish. Scholarly introductions precede each language. Sources, bibliographies and footnotes are amply supplied. The work includes two chapters on Frisian translations of Shakespeare’s plays and sonnets, written by Eric Hoekstra and Henk Wolf. The book goes with a CD containing examples of translations into several languages. The Frisian versions are read by Henk Wolf.
> Review by Veronica Popescu

 

 

Toe no.
Bornmeer, 2007. Besoarge troch Arjan Hut & Elizabeth Hietkamp. € 5,00.
Bern freegje om ferhalen, ek neidat se ut de bûnte printeboeken groeid binne! Foar dy bern moast der in Frysk boek mei ferhalen komme fan in grutte samling fertellers ut alle tiden, ut ‘e hiele wrâld, in boek mei net tefolle plaatsjes. In boek om te lêzen en om út foarlêzen te wurden. Mei 52 ferhalen: nije, klassikers en oersettingen út oare talen. Mei ferhalen fan ûnder oaren Arjan Hut, Elizabeth Hietkamp, Henk Wolf, Otfried Preussler, Hans Christian Andersen en Lewis Carroll. De oersettingen binne fan ûnder oaren Arjan Hut, Elizabeth Hietkamp, Janneke Spoelstra, Louw Dijkstra en Henk Wolf.

 

 

Youmir, soan fan in túnslang.
Venus, 2006. Niet meer te koop. Met toestemming van de uitgever hier als pdf beschikbaar gesteld.
De measte froulju út it lân Bie wienen wei fan it beukerke Youmir, mei syn skattige grutte holle. Youmir hie it praten rap ûnder de slach en tsjottere yn alles mei de froulju mei. Foaral as se him fertelden hoe skattich oft er wie utere er syn meistimmen yn prachtige folsinnen.
Henk Wolf fertelt yn dizze humoristyske novelle oer de opkomst en ûndergong fan in persoanskultus. De sintrale figuer is Youmir, in ûnsympatike muonts tsjin wil en tank, dy’t mei syn grutspraak in feroaring fan de hiele maatskippij op gong bringt.
> Besprek troch Eric Hoekstra yn Farsk 2006
> Besprek troch Elske Schotanus yn De Moanne 2006
> Biblioteektekst troch Jelle van der Meulen

 

 

Wûnderaardichheden. Teltsjes en rimen.
Bornmeer, 2006. Net mear te keap.
Wûnderaardichheden is in bondeling fan fertellingen en ferskes dy’t skreaun binne mei in soad leafde foar moaie taal, âlde ferhalen, bysûndere minsken en goede bearenburch.
> Besprek troch Abe de Vries yn ‘e Ljouwerter Krante 2006

 

 

De fizioenen fan Mary.
ELF, 2004. Auteur: Dean Koontz. Friese vertaling: Henk Wolf. € 9,04.
De jonge heldersjende Mary Bergen giet op jacht nei de moardner út har fizioenen. At se him net yntiids fynt, sil er wer taslaan. Wylst de klok trochtikket, moat Mary yn ‘e slach mei plysjes, poltergeisten en in ferskriklik geheim út it ferline.
> Besprek troch Sietse de Vries yn LC (24 juny 2005)

Privacy: deze site doet niet aan cookies, er zitten wel wat statistiek-plugins op die de IP-adressen en andere niet verborgen kenmerken van bezoekers opslaan, alsmede het surfgedrag van bezoekers (zoals hoe laat en hoe lang ze bepaalde pagina’s bekeken hebben). Die gegevens geef ik aan niemand door. De site heeft geen mailfunctie.