Video’s ‘Skriuw mar Frysk’

Filmkes – Videos – Videos

skriuwmarfryskFoar de Afûk hat Henk yn 2012 twa rigen filmkes makke dêr’t de wichtichste regels fan de Fryske stavering yn útlein wurde. De iene rige bestie út serieuze filmkes, dy’t opnaam binne yn it elektroanyske learplatfoarm eduFrysk. In stikmannich dêrfan binne op YouTube te sjen. De oare rige bestiet út koarte boartlike filmkes, dy’t ûnder de titel ‘Skriuw mar Frysk’ fia de sosjale media ferspraat binne. Ein 2013 hat Omrop Fryslân se útstjoerd. Beide rigen binne hjirûnder te besjen.

Yn 2014 hat Henk yn opdracht fan de Afûk in rige filmkes makke dêr’t er in pear grammatikale problemen yn behannelet. Dy binne yn febrewaris 2015 online set en te besjen op YouTube.

talen* Für die Unterrichtsorganisation Afûk hat Henk 2012 in zwei Videoserien die wichtigsten friesischen Rechtschreibregeln erklärt. Ende 2013 waren sie im friesischen Regionalfernsehen zu sehen.
* In 2012 Henk explained the main orthographical conventions of Frisian in two series of videos for the institute of Frisian education Afûk. They were broadcast late 2013 on Frisian television.
* In 2012 heeft Henk voor de Friese onderwijsorganisatie Afûk de belangrijkste regels van de Friese spelling in twee videoseries uitgelegd. Eind 2013 waren ze te zien bij Omrop Fryslân.

 

Links:

.↑. = werom nei boppekant fan de side

Staveringsfilmkes eduFrysk


.↑.

Boartlike filmkes sosjale media

.↑.