Grammatikafilmkes

Begjin 2015 haw ik foar de Afûk in rige fan tsien filmkes makke oer grammatikale tûkelteammen. De filmkes binne in ferfolch op eardere staveringsfilmkes, dy’t brûkt wurde yn Afûk-kursussen en yn de rige Skriuw mar Frysk útstjoerd binne op Omrop Fryslân. De senario’s binne makke troch Ate Grypstra en mysels, de rezjy wie ek yn ‘e hannen fan Ate, it kamerawurk en de montaazje binne dien troch Tim Hoekstra en de filmkes binne opnaam yn de húskeamer fan Ernst Bruinsma.

1. Ferwiiswurden: dizze/dy, dit/dat

2. Ynsittenden, omwenjenden ensfh.

3. De -e fan it eigenskipswurd (‘myn nij adres’)

4. ‘Veel’ en ‘weinig’ yn it Frysk

5. As, of, oft, ofte, at

6. Ferlytsingswurden

7. Wol of net in -n efter de ynfinityf

8. Problemen by -je-tiidwurden

9. ‘Komme’ as helptiidwurd

10. ‘Gean en ‘bliuwe’ as helptiidwurd

En noch in âlder filmke oer it omdraaien fan de tiidwurden: