Wa is Henk? (Frysk)

Myn namme is Henk Wolf. Minsken dy’t by de Afûk in kursus Frysk leard ha en in pear generaasjes skoalbern kenne my as Professor Henk. Ik doch allegear dingen mei taal. It wichtichste wie de lêste tweintich jier it jaan fan taalkundekolleezjes oan universiteiten en hegeskoallen. Ein 2020 bin ik begûn as wittenskiplik meiwurker by de Oldenburgische Landschaft, dêr’t ik my útlis op it Sealterfrysk. As meiwurker fan ‘e Ryksuniversiteit Grins wurkje ik oan digitaal learmateriaal foar it Frysk. Fierders jou ik noch wat taalkundefakken foar de NHL Stenden Hogeschool yn Ljouwert en Grins.

Oare siden fan my:

Hjirûnder steane links nei ferskate portfolio’s:


Ferskaat

Ynsprekkerij

Lear/toetsmateriaal

Boeken

Underwiis

Undersyk

Televyzje

Oersetterij