Wa is Henk? (Frysk)

Myn namme is Henk Wolf. Ik bin taalkundige. It grutste part fan myn wurkjen bestean haw ik benammen as taalkundedosint op NHL Stenden Hogeschool dwaande west, mar dêrnjonken haw ik noch allegear oare wurk- en opdrachtjouwers hân, wêrûnder de Afûk, it CITO, de Fryske Akademy, de universiteiten fan Amsterdam, Flensburg en Grins, ferskate kranten en tydskriften en Omrop Fryslân. Ik haw ek grut fiifhûndert publikaasjes op myn namme, wêrûnder in stikmannich boeken. Op it stuit is myn wichtichste taak myn wurk as wittenskiplik meiwurker foar it Sealterfrysk by de Oldenburgische Landschaft.

Hjirûnder steane links nei in pear portfolio’s dy’t in yndruk jouwe fan myn aktiviteiten:

Oare siden fan my: