Wa is Henk? (Frysk)

Myn namme is Henk Wolf. Minsken dy’t by de Afûk in kursus Frysk leard ha en in pear generaasjes skoalbern kenne my as Professor Henk. Ik doch allegear dingen mei taal. It wichtichste is kolleezje deryn jaan oan universiteiten en hegeskoallen, mar dat is perfoarst it iennichste net. Hjirûnder steane in stikmannich links nei portfolio’s en oare siden dy’t in yndruk jouwe fan myn beuzichheden.

Lêze jo leaver Nederlânsk, Dútsk of Ingelsk, dan kinne jo hjirboppe yn de blauwe balke in oare taalferzje fan dizze side útsykje.