Wa is Henk? (Frysk)

Myn namme is Henk Wolf. Minsken dy’t by de Afûk in kursus Frysk leard ha en in pear generaasjes skoalbern kenne my as Professor Henk. Ik doch allegear dingen mei taal. It wichtichste wie de lêste tweintich jier it jaan fan taalkundekolleezjes oan universiteiten en hegeskoallen. Ein 2020 bin ik begûn as wittenskiplik meiwurker by de Oldenburgische Landschaft, dêr’t ik my útlis op it Sealterfrysk. As meiwurkers fan ‘e Ryksuniversiteit Grins wurkje ik oan digitaal learmateriaal foar it Frysk.

Hjirûnder steane in stikmannich links nei portfolio’s en oare siden dy’t in yndruk jouwe fan myn beuzichheden.