Podcasts

De ûndersteande podcasts befetsje minykursussen Frysk en Nederlânsk yn ferskate talen. Se binne yn 2009 makke foar it projekt VoLANGteers fan de Afûk.
talen* Untenstehende Podcasts enthalten Minikurse für Friesisch und Niederländisch.
* The following podcasts contain minicourses for Frisian and Dutch.
* De onderstaande podcasts bevatten minicursussen Nederlands en Fries.

 

* Cursus Fries (Nederlandstalig):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Friesisch lernen (deutschsprachig):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Niederländisch lernen (deutschsprachig):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Frisian language course (in English):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Dutch language course (in English):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Курс фризского языка (на русском языке):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* Курс голландского языка (на русском языке):

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

.
* 提供有用的播客,来学习基础菲仕兰语:

les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 les 10

 

Idee en skript – Mark Pentleton/Radio Lingua
Cursus Fries – oersetting: Henk Wolf, akteurs: Ate Grypstra & Henk Wolf
Friesisch/Niederländisch lernen – oersetting: Henk Wolf, akteurs: Ate Grypstra & Henk Wolf
Frisian/Dutch language course – oersetting: Ate Grypstra & Henk Wolf, akteurs: Ate Grypstra & Henk Wolf
Курс фризского/голландского языка – oersetting: Henny Hiemstra & Larisa Mukaeva, akteurs: Henny Hiemstra, Sjoukje Jager & Henk Wolf
Frisian course in Chinese – oersetting: Chaoqun Yan, akteurs: Chaoqun Yan & Henk Wolf