lc_fries

Húswurk foar 31 maaie – 4 juny

Foar elkenien:
* Lês yn it wurkboek it stik op side 34 goed troch.
* Lês it artikeltsje ‘Infinitieven’ op side 37-28 goed troch.
* Notearje de Nederlânske oersetting achter de wurden op side 45. Unthâld de wurden dy’tst noch net koest.
* Kies de goede foarm út en lis út wêrom’t dy goed is:

1.  Wêr hast dyn tas lizze/lizzen?
2. Hy hearde har in ferske sjonge/sjongen.
3. Lit ús mar gewurde/gewurden.
4. Ik doch myn bêst om te komme/kommen.
5. Ik wol graach komme.

* Reagearje alle wurkdagen ast gjin les hast op de stelling of fraach fan ‘e wike, te finen op:
https://www.henkwolf.nl/lc_fries_discussie

Extra opdracht voor Michelle, Wendy, Gergana, Carola en Nadie:
* Lees nog eens de tekst van het liedje ‘Knoopkes’ van Piter Wilkens (p. 50). Zoek het op YouTube op en zing het een paar keer mee. Let goed op de uitspraak.

Extra opdracht voor Lydia, Han, Esmee, Walter, Myrthe en Esther:
* Lees nog eens de tekst van het liedje ‘Knoopkes’ van Piter Wilkens (p. 50). Zoek het op YouTube op en beluister het een paar keer. Schrijf dan zelf een extra couplet.

Húswurk foar 24-29 maaie

Foar elkenien:
* Lês yn it wurkboek de siden 32-33 goed troch.
* Lês yn it wurkboek de artikeltsjes oer ‘Heal’ en ‘Min’ op side 35-37.
* Notearje de Nederlânske oersetting achter de wurden op side 44. Unthâld de wurden dy’tst noch net koest.
* Sjoch it húswurk fan de oare kear nei. It antwurdblêd stiet hjirre: link.
* Reagearje alle wurkdagen ast gjin les hast op de stelling of fraach fan ‘e wike, te finen op:
https://www.henkwolf.nl/lc_fries_discussie

Ekstra opdracht foar Nadieh, Walter en Dayenne:
* Ried dy derop ta (=Bereid je erop voor) om yn de les fan nije wike wat te fertellen oer de praatplaat op side 58.

Extra opdracht voor Michelle, Wendy, Gergana en Carola:
* In de mediatheek staan veel Friese boeken, zowel bij de afdeling Fries als in de kasten van de pabo. Zoek eens een leuk kinderboek uit, lees er een paar pagina’s in (of het hele boekje, als het dun is) en presenteer het in de les aan de anderen. Dat mag in het Nederlands.

Ekstra opdracht foar Lydia, Han, Esmee, Myrthe, Esther en Quinten:
* Ried dy derop ta (=Bereid je erop voor) om yn de les fan nije wike yn it Frysk in mop te fertellen. Meist him net foarlêze.

Huiswerk voor 17-22 mei

Voor iedereen:
* Lees in het werkboek de pagina’s 28-29 goed door.
* Maak in het werkboek de opdrachten op pagina 61-67.
* Reageer elke werkdag waarop je geen les hebt op de stelling of vraag van de week, te vinden op:
https://www.henkwolf.nl/lc_fries_discussie

Extra opdracht voor Michelle, Wendy, Gergana, Carola en Nadie:
* Vraag deze week aan een Fries om een gesprekje met je te voeren, waarbij hij/zij Fries spreekt en jij Nederlands. Breng in de les verslag uit.

Extra opdracht voor Lydia, Han, Esmee, Walter, Myrthe, Esther en Quinten:
* Bereid je erop voor tijdens de volgende les aan de anderen in het Fries te vertellen wat je deze week hebt gedaan.

Huiswerk voor 10-16 mei

Voor iedereen:
* Lees in het werkboek de pagina’s 7-18 goed door. Zoek woorden op die je niet begrijpt. Ben je het Engels goed machtig, dan kun je ook pagina 19-24 lezen.
* Lees de grammaticale uitleg op pagina 25 en 26.
* Noteer de Nederlandse vertaling achter de woorden op pagina 43. Gebruik zonodig je woordenboek.
* Reageer elke werkdag waarop je geen les hebt op de stelling of vraag van de week, te vinden op:
https://www.henkwolf.nl/lc_fries_discussie

Extra opdracht voor Michelle, Wendy, Gergana, Carola en Nadie:
* Luister naar een nieuwsuitzending van Omrop Fryslân. Dat kan op radio of televisie, maar ook op YouTube. Maak in het Nederlands een samenvatting. Noteer woorden die je niet hebt begrepen. In de les lees je je samenvatting voor en leg je de onbekende woorden aan de groep voor.

Extra opdracht voor Lydia, Han, Esmee, Walter, Myrthe, Esther en Quinten:
* Luister naar een nieuwsuitzending van Omrop Fryslân. Dat kan op radio of televisie, maar ook op YouTube. Bereid je erop voor een korte Friese samenvatting te geven van een nieuwsitem dat je interessant vond. Je mag het van tevoren uitschrijven, maar je mag het ook met een spiekbriefje uit je hoofd proberen.