NHL

De dosinten en studinten Frysk fan de NHL organisearje alle jierren wer nijsgjirrige aktiviteiten. Hjirûnder in lytse ympresje:

Studinten fan NHL Stenden ha Sealterfryske fûgelposters makke en biede dy oan de skoallemienskip yn Roomelse oan (maart 2022).

Kwis yn it gemeentehûs fan Sealterlân (maart 2022).

 

Blide ôfstudearders Frysk yn ‘e coronatiid krije har diploma, novimber 2020

 

Ekskurzje nei Flensburg en Noard-Fryslân, april 2019

Gastdosint Wolter Jetten jout foar studinten Frysk fan NHL Stenden en de RuG it byfak Sealterfrysk, febrewaris 2019

 

Gastdosint Geart Tigchelaar jout in kursus kreatyf skriuwen foar studinten Frysk, jannewaris 2019

Learlingen út it fuortset ûnderwiis rinne in dei kolleezjes mei de studinten Frysk, desimber 2018

 

NHL-studinten Frysk binne ûnder lieding fan Babs Gezelle Meerburg en Gerbrich de Jong behelle by de feestlike presintaasje fan Joke Corporaal har literatuerskiednisboek ‘Salang’t de beam bloeit’, maaie 2018

 

Dosint Coen Peppelenbos ynterviewt skriuwer Auke Verhulst op 'e literêre salon fan desimber 2016

Dosint Coen Peppelenbos ynterviewt skriuwer Auke Verhulst op ‘e literêre salon fan desimber 2016

Nordfraschloenj

Ekskurzje nei Flensburg en Noard-Fryslân (yn Dútslân), april 2016

Lêzing fan Durk van der Ploeg mei ekskurzje nei Bosk fan Ypeij

Lêzing fan Durk van der Ploeg mei ekskurzje nei Bosk fan Ypeij (septimber 2015)

Itentsje mei dosinten en studinten by kollega Babs thús

Itentsje mei dosinten en studinten by kollega Babs thús (desimber 2014)

kongres Fierder mei Frysk, novimber 2014

Kongres Fierder mei Frysk (novimber 2014)

Untfangst fan nije studinten (septimber 2014)

Untfangst fan nije studinten (septimber 2014)

Itentsje yn Wyns mei dosinten, studinten en âld-studinten as feestlike ôfsluting fan it skoallejier (july 2014)

Itentsje yn Wyns mei dosinten, studinten en âld-studinten as feestlike ôfsluting fan it skoallejier (july 2014)

Gastles fan âld-studinte Ans Wallinga oer har oersetting fan it boek Foarstelling fan Caja Cazemier (juny 2014)

Gastles fan âld-studinte Ans Wallinga oer har oersetting fan it boek Foarstelling fan Caja Cazemier (juny 2014)

lijstmaaie

Feestlike presintaasje fan it Fryske ûnderdiel fan de website lezenvoordelijst.nl (maaie 2014)

utw

Mienskiplik kolleezje fan studinten Frysk fan de NHL en de RuG (maart 2014)

sorben

Ekskurzje nei de Sorben yn East-Dútslân, organisearre troch de studinten Frysk fan de NHL (febrewaris 2014)

nordfr

Ekskurzje nei it biikebrånen op it Noard-Fryske eilân Föhr/Feer, organisearre troch de studinten Frysk fan de NHL (febrewaris 2013)