Onderwijs

Underwiis * Unterricht * Education

Van 2002 tot 2020 heb ik taalkunde en Fries gedoceerd aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Groningen. In die functie kwam ik ook vaak op basisscholen in Friesland om het personeel bijscholing te geven. Sinds 2020 geef ik daar als gastdocent vanuit de Oldenburgische Landschaft jaarlijks nog een aantal colleges. Van 2018 heb ik als docent Fries en onderwijsontwikkelaar voor de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt. ING

From 2002 through 2020 I taught Frisian and linguistics at NHL Stenden University in Leeuwarden and Groningen. I also visited schools in the province of Friesland to teach in-service language courses for staff members. In 2018 through 2021 I worked for the University of Groningen as a teacher of Frisian and as a developer of teaching materials in the Minorities & Multilingualism programme.

*  *  *

Cursussen die ik aanbied in het collegejaar 2023-2024:
Courses I will offer in the academic year 2023-2024:

NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands

***

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2022-2023:
Courses I have offered in the academic year 2022-2023:

NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands

***

NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2021-2022:
Courses I have offered in the academic year 2021-2022:

Rijksuniversiteit Groningen:
Groningen University:

Naam cursus

Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Frisian as a Foreign Language


NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk

***

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2020-2021:
Courses I offered in the academic year 2020-2021:

Rijksuniversiteit Groningen:
Groningen University:

Naam cursus

Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Frisian as a Foreign Language


NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Syntaksis Syntax Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2019-2020:
Courses I offered in the academic year 2019-2020:

NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands
Taalfeardigens: oersetten Language Proficiency: Translation Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Algemene basisgrammatica Basic Grammar Course Nederlands
Taal en individu Language and Individual Nederlands
Taal en theorie 2 Linguistic Theory 2 Nederlands, Frysk
Argumenteren en betogen Argumentation and Rhetoric Nederlands
Syntaksis Syntax Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
CLIL CLIL Frysk
Kennistrening Knowledge Building Frysk

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2018-2019:
Courses I offered in the academic year 2018-2019:

NHL Stenden Hogeschool:
NHL Stenden University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Taalgeschiedenis Historical Linguistics Nederlands
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Algemene basisgrammatica Basic Grammar Course Nederlands
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics English
Argumenteren en betogen Argumentation and Rhetoric Nederlands
Taal en theorie 1 Linguistic Theory 1 Nederlands, Frysk
Taal en theorie 2 Linguistic Theory 2 Nederlands, Frysk
Syntaksis Syntax Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Didaktysk praktikum Language Didactics in Practice Frysk
Taalbeheersing 2 Dutch Proficiency 2 Nederlands

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2017-2018:
Courses I offered in the academic year 2017-2018:

Rijksuniversiteit Groningen:
Groningen University:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Fries voor niet-Friestaligen Frisian as a Second Language


NHL Hogeschool:
NHL University of Applied Sciences:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Taalfeardigens: oersetten Language Proficiency: Translating Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Algemene basisgrammatica Basic Grammar Course Nederlands
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Deutsch, English
Argumenteren  3 Argumentation 3 Nederlands
Argumenteren  en betogen Argumentation and Rhetoric Nederlands
Didaktysk praktikum Language Didactics in Practice Frysk
English Language Teaching 2 English Language Teaching 2 English
Kennistrening Knowledge Building Frysk
Taal en theorie 1 Language and Theory 1 Nederlands, Frysk
Taal en theorie 2 Language and Theory 2 Nederlands, Frysk
Taal en maatschappij  Language and Society  Nederlands, Frysk
Taalbeschouwing Reflection on Language Nederlands
Taalbeheersing 2 Dutch Proficiency 2 Nederlands
Syntaksis Syntax Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Overig / other:
Fries voor niet-Friestaligen Frisian as a Second Language Learning Centre

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2016-2017:
Courses I taught in the academic year 2016-2017:

NHL Hogeschool:
NHL University of Applied Sciences:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalfeardigens: oersetten Language Proficiency: Translation Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Argumenteren en betogen Argumentation and rhetoric Nederlands
Didaktysk praktikum Language didactics in practice Frysk
ELT English Language Teaching  Engels
Algemene basisgrammatica Basic grammar course Deutsch, English, Français, Frysk, Nederlands
Taal en theorie 1 Language and Theory 1 Nederlands, Frysk
Taal en theorie 2 Language and Theory 2 Nederlands, Frysk
Taalgeschiedenis Language History Nederlands
Taalkennis Linguistics 3TS
Afûk-A Training for the ‘Afûk-A’ Certificate 3TS
Argumentatie 3 Argumentation 3 Nederlands
Syntaksis Syntax Frysk
Taalbeschouwing  Reflection on Language Nederlands, Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Deutsch, English, Français
Semantiek Semantics Nederlands
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo

*  *  *

Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2015-2016:
Courses I taught in the academic year 2015-2016:

NHL Hogeschool:
NHL University of Applied Sciences:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen / Department of Languages:
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics   Deutsch, English, Français, Frysk, Nederlands
Skoalfak Frysk School Subject Frisian Frysk
Talen yn Fryslân Languages in Friesland   Frysk
Syntaksis  Syntax Frysk
Fakdidaktysk praktikum Language didactics in practice Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen   Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Kennistrening    Knowledge Building    Frysk
Taal en theorie 2    Language and Theory 2 Nederlands
Taalbeschouwing    Reflection on Language Nederlands
Taal en maatschappij 1   Language and Society 1 Nederlands
Taalgeschiedenis Language History Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:   
Frysk foar Frysktaligen    Frisian for Frisian Speakers pabo
Frysk foar Frysktaligen    Frisian for Frisian Speakers 3TS
Skriuw mar Frysk    ‘Skriuw mar Frysk’ certificate 3TS
Taalkunde    Linguistics 3TS
Overige cursussen / Other Courses:
Neiskoalling Frysk   In-service Frisian Language Course   leraren basisonderwijs
Frysk prate    Speaking Frisian leraren basisonderwijs
Fries voor niet-Friestaligen Frisian as a Second Language Learning Centre

*  *  *


Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2014-2015:
Courses I taught in the academic year 2014-2015:

NHL Hogeschool:
NHL University of Applied Sciences:

 

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalfeardigens Language Skills Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen / Department of Languages:
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Deutsch, English, Français, Frysk, Nederlands
Algemene basisgrammatica Basic Grammar Course Deutsch, English, Français, Frysk, Nederlands
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Syntaksis Syntax Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Saaklik Frysk Business Frisian Frysk
  Ekskurzjetarieding Excursion Planning Frysk
Argumenteren en betogen Argumentative Writing Nederlands
Argumenteren en discussiëren Argumentation and Discussion Nederlands
Woordkunde Morphology Nederlands
Psycholinguïstiek Psycholinguistics Nederlands
Taalgeschiedenis Language History Nederlands
Sociolinguïstiek en pragmatiek Sociolinguistics and Pragmatics Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo
Frysk oan bod Frisian in the Curriculum pabo
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers 3TS
Skriuw mar Frysk ‘Skriuw mar Frysk’ certificate 3TS
Taalkennis Linguistics 3TS
Academische pabo (AOLB) / Academic Teacher Training:
Frysk foech QTS for Frisian AOLB
Hogeschoolbreed:
Remediale cursus stijl en spelling Remedial Course in Dutch Style and Spelling alle studenten
Overige cursussen / Other Courses:
Neiskoalling Frysk In-service Frisian Language Course leraren basisonderwijs
Frysk prate Speaking Frisian leraren basisonderwijs

 
*  *  *
Cursussen die ik heb aangeboden in het collegejaar 2013-2014:
Courses I taught in the academic year 2013-2014:

NHL Hogeschool:
NHL University of Applied Sciences:

Naam cursus

English translation

Doelgroep

Cursussen op masterniveau / Master level courses:
Taalkunde Linguistics Frysk
Cursussen op bachelorniveau / Bachelor level courses:
Afdeling Talen:
Algemene en Toegepaste Taalkunde General and Applied Linguistics Deutsch, English, Français, Fries, Nederlands
Talen yn Fryslân Languages in Friesland Frysk
Syntaksis Syntax Frysk
Taal en kultuer fan de oare Fryslannen Language and Culture of the Other Frisian Regions Frysk
Saaklik Frysk Business Frisian Frysk
Ekskurzjetarieding Excursion Planning Frysk
Kennistrening Knowledge Building Frysk
Sosjolingwistyk Sociolinguistics Frysk
Argumenteren en discussiëren Argumentation and Discussion Nederlands
Sociolinguïstiek en pragmatiek Sociolinguistics and Pragmatics Nederlands
Pabo regulier en drietalig (3TS) / Primary Teacher Training Regular and Trilingual:
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers pabo
Frysk oan bod Frisian in the Curriculum pabo
Frysk foar Frysktaligen Frisian for Frisian Speakers 3TS
Afûk-A ‘Afûk-A’ certificate 3TS
Taalkennis Linguistics 3TS
Overige cursussen / Other Courses:
Neiskoalling Frysk In-service Frisian Training leraren basisonderwijs
Frysk prate Speaking Frisian leraren basisonderwijs

Van voorgaande collegejaren heb ik geen overzicht opgenomen. Cursussen in de periode 2002-2013 liggen grotendeels op hetzelfde vlak als in de weergegeven jaren. Andere vakken die ik in die periode ook heb gegeven, zijn:
* voor studenten Fries: theorie van toetsing, fonologie en morfologie, literair vertalen, geschiedenis en instellingen van de Friese beweging;
* voor talenstudenten: een begeleide zelfstudiemodule toetsen & differentiëren;
* voor studenten communicatie: Fries spreken en schrijven;
* voor studenten maatschappelijk werk en dienstverlening: Fries spreken;
* voor uitwisselingsstudenten: Engelstalige en Duitstalige minoren meertaligheid;
* voor docenten in het basisonderwijs: een ontleedworkshop;
* voor docenten Fries: nascholingscursussen taalkunde en spelling.

*  *  *

Schermafbeelding 2016-03-13 om 04.00.43
Veel materiaal dat ik heb ontwikkeld voor mijn cursussen is digitaal beschikbaar. Het is op deze website te vinden op de pagina ‘Cursusmateriaal‘. Op de pagina’s ‘Staveringsfilmkes‘ en ‘Grammatikafilmkes‘ staan instructievideo’s die ik bij taalvaardigheidslessen Fries gebruik.

INGMany of the course materials I developed are available on this website, notably on the pages ‘Course materials‘,’Staveringsfilmkes‘ and ‘Grammatikafilmkes  .
Dit Basisboek Syntaxis is in 2018 bij uitgeverij Kleine uil verschenen. Het is een uitwerking van materiaal dat ik voor eerstejaarsstudenten Nederlands heb ontwikkeld.

INGThe Basisboek Syntaxis (Basic Manual of Syntax), published in 2018, is based on materials I developed for students of Dutch.
Ik heb een deel van mijn cursussen als videocollege op YouTube gezet, zodat studenten en andere geïnteresseerden de de colleges thuis kunnen bekijken. Hiernaast een semantiekcollege uit 2016 als voorbeeld.

INGI recorded part of my courses on video and put them on YouTube.
 
In 2008 zijn een aantal docenten van de hogescholen NHL en Stenden begonnen met het opzetten van een gemeenschappelijke drietalige pabostroom. Ik was een van hen. In november 2010 kwamen de eerste studenten. Van 2009 tot eind 2014 heb ik de drietalige pabostroom gecoördineerd en ik geef er vanaf het begin elk jaar een aantal vakken. (Klik op de foto voor een vergroting van het artikel.)

INGI was one of the developers of the trilingual teacher training and I teach for its students.
Schermafbeelding 2016-03-13 om 02.13.03
Schermafbeelding 2016-03-13 om 03.28.50 In december 2014 hadden studenten Fries van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Hogeschool een gemeenschappelijk college. Zie hier voor meer foto’s van onderwijsactiviteiten.

INGIn December 2014 students of Frisian at NHL University and Rijksuniversiteit Groningen took a class together. Click here for more NHL related photos.
stud De Afûk in Leeuwarden heeft zijn eigen docentenopleiding de afgelopen jaren grotendeels overgedragen aan NHL Hogeschool. De aankomende ‘lesjouwers’ volgen bij mij modules sociolinguïstiek, syntaxis en didactiek.

INGI teach sociolinguistics, syntax and didactics to students from Afûk’s teacher training, which has been largely delegated to NHL University.
Dit college over ‘flipping the classroom’ heb ik in september 2014 gegeven op een nascholingsdag van docenten Fries van de Afûk in Leeuwarden.

INGA course on ‘flipping the classroom’ I gave to teachers of Frisian in 2014.
 
B-xIyxbUIAE6XfM.jpg-large Soms word ik ingehuurd om cursussen Fries te geven, zoals hier door Dingtiid in februari 2015.

INGA course I taught to members of Dingtiid, the government’s advisory council for Frisian.
Ik heb een paar gemeenschappelijke studiedagen helpen organiseren voor studenten van NHL Hogeschool en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Hiernaast een poster van zo’n gemeenschappelijke studiedag over meertaligheid in december 2012.

INGA poster from a common study day for students of NHL University and the Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Leer
AnkeHiemstra In 2012 en 2015 heb ik korte cursussen Fries gegeven op de AOLB (‘academische pabo’) in Groningen. (Klik op de foto voor een vergroting van het artikel.)

INGIn 2012 and 2015 I taught Frisian at the academic teacher training in Groningen.
Tussen 2001 en 2007 heb ik ook diverse vakken op het gebied van Friese taalkunde en taalvaardigheid verzorgd voor de Universität Flensburg, de Universiteit van Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Nederland. Ook voor verschillende scholen en organisaties heb ik onderwijs verzorgd.

INGBetween 2001 and 2007 I also taught at Universität Flensburg, Universiteit van Amsterdam and Christelijke Hogeschool Nederland.
unifl