Onderzoek

Sinds midden jaren negentig heb ik me met de bestudering van de syntaxis van West-Germaanse talen beziggehouden. In de jaren negentig en de vroege jaren nul heb ik voor de Fryske Akademy onderzoek gedaan naar veranderingen in de werkwoordelijke eindreeks onder invloed van het Nederlands, over gebiedendewijsvormen in het Nederlands en Fries en over syntactische haplologieën (met Eric Hoekstra).

In de jaren daarna heb ik me weinig met onderzoek en veel met onderwijs beziggehouden en vooral leermateriaal gepubliceerd. Recenter heb ik voor de NHL Hogeschool onderzoek gedaan naar grammaticadidactiek, volgordes in de werkwoordelijke eindreeksen van het Fries (met Reitze Jonkman), naar de aanvaarding van taalkundige en lexicale normen in Fries leermateriaal, naar de lexicale weergave van vrouwen in het gesproken Fries en naar verschillen tussen uitroepende zinnen in het Nederlands en Fries. Voor de Oldenburgische Landschaft begin ik in 2020 met het beschrijven van de Saterfriese syntaxis. Verder ben ik bezig met een dissertatie over imperatiefconstructies in het Fries.

Al mijn publicaties zijn te vinden onder Bibliografie.

My research concentrates on the syntax of the West-Germanic languages. I have published on verbal complexes in Frisian, imperatives in Dutch and Frisian, syntactic haplologies, grammar didactics, the acceptance of norms in Frisian teaching materials, the lexical representation of women in Frisian and exclamative sentences in Dutch and Frisian. In 2020 I will begin with a description of Sater Frisian syntax and I am finishing a dissertation on imperative constructions in Frisian. All publications can be found under Bibliography.

*  *  *