Onderzoek

I have published on verbal complexes in Frisian, imperatives in Dutch and Frisian, syntactic haplologies, grammar didactics, the acceptance of norms in Frisian teaching materials, the lexical representation of women in Frisian and exclamative sentences in Dutch and Frisian. In 2020 I will begin with a description of Sater Frisian syntax and I am finishing a dissertation on imperative constructions in Frisian. All publications can be found under Bibliography.

 

Sinds midden jaren negentig heb ik me met de bestudering van de syntaxis van West-Germaanse talen beziggehouden. In de jaren negentig en de vroege jaren nul heb ik voor de Fryske Akademy onderzoek gedaan naar veranderingen in de werkwoordelijke eindreeks onder invloed van het Nederlands, over gebiedendewijsvormen in het Nederlands en Fries en over syntactische haplologieën (met Eric Hoekstra).

In de jaren daarna heb ik me weinig met onderzoek en veel met onderwijs beziggehouden en vooral leermateriaal gepubliceerd. Recenter heb ik voor de NHL Hogeschool onderzoek gedaan naar grammaticadidactiek, volgordes in de werkwoordelijke eindreeksen van het Fries (met Reitze Jonkman), naar de aanvaarding van taalkundige en lexicale normen in Fries leermateriaal, naar de lexicale weergave van vrouwen in het gesproken Fries en naar verschillen tussen uitroepende zinnen in het Nederlands en Fries. Voor de Oldenburgische Landschaft begin ik in 2020 met het beschrijven van de Saterfriese syntaxis. Verder ben ik bezig met een dissertatie over imperatiefconstructies in het Fries.

Recente publicaties:

Recente lezingen:

  • Hoekstra, E., B. Slofstra & H. Wolf (2022), ‘Prepositions, postpositions and circumpositions in Sater Frisian’. Talk at Small Languages Big Ideas, Oldenburg, 30 June – 1 July 2022.
  • Wolf, H. (2021), ‘Is in skriuwster in skriuwer?’ Lezing op Dei fan de Fryske taalkunde, Leeuwarden, 18-19 november 2021.
  • Wolf, H. (2021), ‘Was haben wir für eine schöne Tagung. Zur Exklamativpartikel im Niederländischen und im Westfriesischen’. Vortrag für das 21. Norddeutsche Linguistische Kolloquium, 25.-26.3. in Oldenburg (online).

Al mijn publicaties zijn te vinden onder Bibliografie.

 

 

*  *  *