Taalsnipel: Grouwéten

Update By: Henk
Date: november 7, 2021

Wêrom is ‘grouwéten’ (of ‘grouweiten’ of ‘grouwitten’) net perfoarst in goeie oersetting fan ‘volkoren’? Wat kin men yn it Frysk dan al sizze? Op dy fragen gean ik yn yn in snipel op ItNijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel: Is there antipassivisation in Frisian and Dutch?

Update By: Henk
Date: november 4, 2021

Op vrijdag 5 november verschijnt jaargang 103 van Leuvense bijdragen. Er staat ook een artikel van mij in:

Wolf, H. (2021), ‘Is there antipassivisation in Frisian and Dutch?’, Leuvense bijdragen 103, p. 387-404.

Niemand weet voor wie de Friese taalwet geldt

Update By: Henk
Date: oktober 26, 2021


(verschenen in Friesch Dagblad van 25 oktober 2021)

Lêzing op Dei fan de Fryske taalkunde 2021

Update By: Henk
Date: oktober 22, 2021

(Jo kinne op it programma klikke om it grutter te meitsjen.)

Twee mogelijke lezingen van de Wet Gebruik Friese Taal

Update By: Henk
Date: oktober 20, 2021

(verschenen in: Friesch Dagblad, 19 oktober 2021)

Wet stelt het Fries juist achter bij andere talen

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2021

(verschenen in: Friesch Dagblad, 12 oktober 2021)