Sealterfryske moppen

Update By: Henk
Date: mei 14, 2022

Foar de Oldenburgische Landschaft haw ik in fideo makke mei wat Sealterfryske moppen:

Grutter as/dan ik/my

Update By: Henk
Date: mei 4, 2022

It ûnderwerp ‘bynwurden fan ferliking’ komt yn sawol it Nederlânsk as it Frysk geregeldwei op it aljemint. Der binne twa fragen oan ferbûn dy’t gauris ta diskusje liede: krijt men nei in meartrime ‘a(l)s’ of ‘dan’, en: krijt men de subjektfoarm of de objektfoarm fan it persoanlik foarnamwurd.

Ik ha der nei oanlieding fan in stik fan Ed Knotter in snipel oer skreaun. Earder hie ik it ûnderwerp foar it Nederlânsk ek alris by de kop. Marc van Oostendorp hat dêr doe in stikje oer skreaun. Foar it Frysk Deiblêd haw ik der lang lyn ek in snipeltsje oer skreaun.

[Klik hjir om myn snipel op itnijs.frl te lêzen.]

[Klik hjir foar Marc van Oostendorp syn stik op neerlandistiek.nl.]

[Klik hjir foar myn snipel út it FD, hy stiet op side 40.]

Ekskurzje mei studinten Frysk nei it Sealterlân

Update By: Henk
Date: maart 8, 2022

Hjoed ha wy mei dosinten en studinten Frysk fan NHL Stenden in ekskurzje makke nei it Sealterlân. Dêr ha wy de twatalige natoerkuierrûte yn Sedelsbierich folge, Sealterfryske les folge, praat mei Sealterfriezen, selsmakke Sealterfryske fûgelposters oan de skoallemienskip yn Roomelse oanbean en it feanlânskip besjoen. Hjirûnder in pear foto’s fan de dei.

[Hjir fine jo mear foto’s fan NHL-útstapkes.]

Oersettingen fan Edgar Allan Poe

Update By: Henk
Date: februari 4, 2022

It oangesicht fan ‘e reade dea: download as mp3: klik

It X’enearre stik: download as mp3: klik

Meisleept yn de Maelström: download as mp3: klik

Grymgnyskje: download as mp3: klik

Artikel: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal

Update By: Henk
Date: januari 6, 2022

Yn it earste nûmer fan Historisch tijdschrift Fryslân fan 2022 (jrg. 28 nr. 1) stiet in stik fan my oer it Sealterfrysk. It hat de titel Easterlauwersk Frysk: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal. It nûmer komt yn jannewaris út.

[Sjoch hjir foar mear ynformaasje.]

Kolumnen aus der Reihe “Seeltersk” online

Update By: Henk
Date: december 14, 2021

2021 hat der General-Anzeiger jeden Montag eine Kolumne von mir in der Reihe Seeltersk veröffentlicht. Die meisten Kolumnen habe ich in einer PDF-Datei gesammelt. Es betrifft die ursprünglichen, nicht-korrigierten und noch nicht mit dem definitiven Titel versehenen Versionen. Diese können also von den gedruckten Versionen abweichen.

[Die Datei finden Sie hier.]

[Weitere Kolumnensammlungen finden Sie hier.]