Vortrag für den Rotary-Klub Cloppenburg

Update By: Henk
Date: september 16, 2022

Mittwoch 14.9. habe ich in Bethen für die Mitglieder des Rotary-Klubs in Cloppenburg einen Vortrag über Saterfriesisch gehalten. Besprochen wurden: das Verhältnis zu anderen Sprachen, die Sprachgeschichte und heutige Entwicklungen. Auch wurde die Sprache anhand einiger Sprachproben vorgestellt. Während des gemeinsamen Essens mit den Mitgliedern konnten ein paar interessante Kontakte mit Geschäftsleuten im Saterland geknüpft werden. Diese möchten die Sichtbarmachung des Saterfriesischen unterstützen.

[Die PowerPoint-Präsentation zum Vortrag finden Sie hier.]

Wat is de stam van een werkwoord?

Update By: Henk
Date: september 8, 2022

Leraren Nederlands bekvechten heel wat af over de vraag wat voor werkwoordspelling in het Nederlands nu een handiger begrip is: stam of ik-vorm. Die discussie laat zien dat ze zelf niet begrijpen wat een stam eigenlijk is en dat is kwalijk, want door hun eigen gebrek aan begrip lukt het ze niet leerlingen inzicht in de opbouw van werkwoorden bij te brengen.

De discussie draait om argumentaties zoals ‘Met de stam krijg je ‘hij levt’ in plaats van ‘hij leeft’, dus kun je beter de ik-vorm gebruiken’ en ‘Met de ik-vorm krijg je ‘wij loopen, dus kun je beter de stam gebruiken’. Voor de oppervlakkige beschouwer is voor beide argumentaties wel wat te zeggen.

In beide argumentaties zitten echter verkeerde aannamen wat betreft het begrip stam.

[Klik hier om verder te lezen.]

Twee grammaticakwissen

Update By: Henk
Date: juni 16, 2022

De volgende twee grammaticakwissen heb ik gemaakt voor leraren Nederlands, maar er zijn ongetwijfeld ook anderen die er plezier aan beleven:

kwis 1

kwis 2

Sealterfryske moppen

Update By: Henk
Date: mei 14, 2022

Foar de Oldenburgische Landschaft haw ik in fideo makke mei wat Sealterfryske moppen:

Grutter as/dan ik/my

Update By: Henk
Date: mei 4, 2022

It ûnderwerp ‘bynwurden fan ferliking’ komt yn sawol it Nederlânsk as it Frysk geregeldwei op it aljemint. Der binne twa fragen oan ferbûn dy’t gauris ta diskusje liede: krijt men nei in meartrime ‘a(l)s’ of ‘dan’, en: krijt men de subjektfoarm of de objektfoarm fan it persoanlik foarnamwurd.

Ik ha der nei oanlieding fan in stik fan Ed Knotter in snipel oer skreaun. Earder hie ik it ûnderwerp foar it Nederlânsk ek alris by de kop. Marc van Oostendorp hat dêr doe in stikje oer skreaun. Foar it Frysk Deiblêd haw ik der lang lyn ek in snipeltsje oer skreaun.

[Klik hjir om myn snipel op itnijs.frl te lêzen.]

[Klik hjir foar Marc van Oostendorp syn stik op neerlandistiek.nl.]

[Klik hjir foar myn snipel út it FD, hy stiet op side 40.]

Ekskurzje mei studinten Frysk nei it Sealterlân

Update By: Henk
Date: maart 8, 2022

Hjoed ha wy mei dosinten en studinten Frysk fan NHL Stenden in ekskurzje makke nei it Sealterlân. Dêr ha wy de twatalige natoerkuierrûte yn Sedelsbierich folge, Sealterfryske les folge, praat mei Sealterfriezen, selsmakke Sealterfryske fûgelposters oan de skoallemienskip yn Roomelse oanbean en it feanlânskip besjoen. Hjirûnder in pear foto’s fan de dei.

[Hjir fine jo mear foto’s fan NHL-útstapkes.]