Artikel: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal

Update By: Henk
Date: januari 6, 2022

Yn it earste nûmer fan Historisch tijdschrift Fryslân fan 2022 (jrg. 28 nr. 1) stiet in stik fan my oer it Sealterfrysk. It hat de titel Easterlauwersk Frysk: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal. It nûmer komt yn jannewaris út.

[Sjoch hjir foar mear ynformaasje.]

Kolumnen aus der Reihe “Seeltersk” online

Update By: Henk
Date: december 14, 2021

2021 hat der General-Anzeiger jeden Montag eine Kolumne von mir in der Reihe Seeltersk veröffentlicht. Die meisten Kolumnen habe ich in einer PDF-Datei gesammelt. Es betrifft die ursprünglichen, nicht-korrigierten und noch nicht mit dem definitiven Titel versehenen Versionen. Diese können also von den gedruckten Versionen abweichen.

[Die Datei finden Sie hier.]

[Weitere Kolumnensammlungen finden Sie hier.]

Taalsnipels: Mofke en bôlebak

Update By: Henk
Date: december 9, 2021

Yn de rige oer wurden dy’t ûntbrekke yn de wurdboeken haw ik foar de Frysktalige nijswebsite itnijs.frl stikken skreaun oer de wurden mofke en bôlebak. Se binne te lêzen fia de ûndersteande links:

[mofke]

[bôlebak]

Taalsnipel: Himmelderitis

Update By: Henk
Date: december 3, 2021

“As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititisrachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen, wylst himmelderitis it ûnbedimbere ferlit is om te húshimmeljen. […]”

[Troch hjir te klikken kinne jo de folsleine snipel lêze op itnijs.frl.]

Taalsnipel: Twa nije boeken oer it Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: december 1, 2021

“Der komme ynkoarten aldergeloks twa spannende nije boeken by foar wa’t Sealterfrysk leare wol. Menno Aden út it Dútske East-Fryslân is in jonge heit dy’t graach wol dat syn bern letter wat leare kinne oer de taal fan har bertestreek. Yn East-Fryslân waard fanâlds in foarm fan it Frysk praat dy’t ticht leit by it Sealterfrysk. De lêste sprekkers binne yn de jierren 1950 ferstoarn. Aden hat alles garre wat der oer [….]

[De folsleine taalsnipel is te lêzen op de site fan De Moanne.]

Zwei Online-Vorlesungen über Sprachgeschichte

Update By: Henk
Date: november 30, 2021

Diese beiden Videos enthalten verkürzte Vorlesungen anhand von Materialien, die ich für das Seminar Taalgeschiedenis für die NHL Stenden Hogeschool entwickelt habe.

Die deutschsprachige Tischvorlage zum zweiten Video finden Sie hier: [Link]

Weitere Sprachvideos finden Sie [hier] und [hier].

Omparter praatsje Dei fan de Fryske taalkunde

Update By: Henk
Date: november 17, 2021

Hjir fine jo de omparter by myn online-praatsje ‘Is in skriuwster in skriuwer?’ foar de Dei fan de Fryske taalkunde:

[PDF]

of

[DOCX]