Ekskurzje mei studinten Frysk nei it Sealterlân

Update By: Henk
Date: maart 8, 2022

Hjoed ha wy mei dosinten en studinten Frysk fan NHL Stenden in ekskurzje makke nei it Sealterlân. Dêr ha wy de twatalige natoerkuierrûte yn Sedelsbierich folge, Sealterfryske les folge, praat mei Sealterfriezen, selsmakke Sealterfryske fûgelposters oan de skoallemienskip yn Roomelse oanbean en it feanlânskip besjoen. Hjirûnder in pear foto’s fan de dei.

[Hjir fine jo mear foto’s fan NHL-útstapkes.]

Oersettingen fan Edgar Allan Poe

Update By: Henk
Date: februari 4, 2022

It oangesicht fan ‘e reade dea: download as mp3: klik

It X’enearre stik: download as mp3: klik

Meisleept yn de Maelström: download as mp3: klik

Grymgnyskje: download as mp3: klik

Artikel: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal

Update By: Henk
Date: januari 6, 2022

Yn it earste nûmer fan Historisch tijdschrift Fryslân fan 2022 (jrg. 28 nr. 1) stiet in stik fan my oer it Sealterfrysk. It hat de titel Easterlauwersk Frysk: Sealterlân krewearret foar syn Fryske taal. It nûmer komt yn jannewaris út.

[Sjoch hjir foar mear ynformaasje.]

Kolumnen aus der Reihe “Seeltersk” online

Update By: Henk
Date: december 14, 2021

2021 hat der General-Anzeiger jeden Montag eine Kolumne von mir in der Reihe Seeltersk veröffentlicht. Die meisten Kolumnen habe ich in einer PDF-Datei gesammelt. Es betrifft die ursprünglichen, nicht-korrigierten und noch nicht mit dem definitiven Titel versehenen Versionen. Diese können also von den gedruckten Versionen abweichen.

[Die Datei finden Sie hier.]

[Weitere Kolumnensammlungen finden Sie hier.]

Taalsnipels: Mofke en bôlebak

Update By: Henk
Date: december 9, 2021

Yn de rige oer wurden dy’t ûntbrekke yn de wurdboeken haw ik foar de Frysktalige nijswebsite itnijs.frl stikken skreaun oer de wurden mofke en bôlebak. Se binne te lêzen fia de ûndersteande links:

[mofke]

[bôlebak]

Taalsnipel: Himmelderitis

Update By: Henk
Date: december 3, 2021

“As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititisrachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen, wylst himmelderitis it ûnbedimbere ferlit is om te húshimmeljen. […]”

[Troch hjir te klikken kinne jo de folsleine snipel lêze op itnijs.frl.]

Taalsnipel: Twa nije boeken oer it Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: december 1, 2021

“Der komme ynkoarten aldergeloks twa spannende nije boeken by foar wa’t Sealterfrysk leare wol. Menno Aden út it Dútske East-Fryslân is in jonge heit dy’t graach wol dat syn bern letter wat leare kinne oer de taal fan har bertestreek. Yn East-Fryslân waard fanâlds in foarm fan it Frysk praat dy’t ticht leit by it Sealterfrysk. De lêste sprekkers binne yn de jierren 1950 ferstoarn. Aden hat alles garre wat der oer [….]

[De folsleine taalsnipel is te lêzen op de site fan De Moanne.]