Taalsnipel: Twa nije boeken oer it Sealterfrysk

Update By: Henk
Date: december 1, 2021

“Der komme ynkoarten aldergeloks twa spannende nije boeken by foar wa’t Sealterfrysk leare wol. Menno Aden út it Dútske East-Fryslân is in jonge heit dy’t graach wol dat syn bern letter wat leare kinne oer de taal fan har bertestreek. Yn East-Fryslân waard fanâlds in foarm fan it Frysk praat dy’t ticht leit by it Sealterfrysk. De lêste sprekkers binne yn de jierren 1950 ferstoarn. Aden hat alles garre wat der oer [….]

[De folsleine taalsnipel is te lêzen op de site fan De Moanne.]

Zwei Online-Vorlesungen über Sprachgeschichte

Update By: Henk
Date: november 30, 2021

Diese beiden Videos enthalten verkürzte Vorlesungen anhand von Materialien, die ich für das Seminar Taalgeschiedenis für die NHL Stenden Hogeschool entwickelt habe.

Die deutschsprachige Tischvorlage zum zweiten Video finden Sie hier: [Link]

Weitere Sprachvideos finden Sie [hier] und [hier].

Omparter praatsje Dei fan de Fryske taalkunde

Update By: Henk
Date: november 17, 2021

Hjir fine jo de omparter by myn online-praatsje ‘Is in skriuwster in skriuwer?’ foar de Dei fan de Fryske taalkunde:

[PDF]

of

[DOCX]

Taalsnipel: Grouwéten

Update By: Henk
Date: november 7, 2021

Wêrom is ‘grouwéten’ (of ‘grouweiten’ of ‘grouwitten’) net perfoarst in goeie oersetting fan ‘volkoren’? Wat kin men yn it Frysk dan al sizze? Op dy fragen gean ik yn yn in snipel op ItNijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel: Is there antipassivisation in Frisian and Dutch?

Update By: Henk
Date: november 4, 2021

Op vrijdag 5 november verschijnt jaargang 103 van Leuvense bijdragen. Er staat ook een artikel van mij in:

Wolf, H. (2021), ‘Is there antipassivisation in Frisian and Dutch?’, Leuvense bijdragen 103, p. 387-404.

Niemand weet voor wie de Friese taalwet geldt

Update By: Henk
Date: oktober 26, 2021


(verschenen in Friesch Dagblad van 25 oktober 2021)

Lêzing op Dei fan de Fryske taalkunde 2021

Update By: Henk
Date: oktober 22, 2021

(Jo kinne op it programma klikke om it grutter te meitsjen.)