Portfolio diversen

Ferskaat * Verschiedenes * Miscellaneous

Hieronder geef ik een overzicht van projecten die ik in het verleden heb uitgevoerd en die niet in een van de andere portfolio’s thuishoren.

Sinds 2019 ben ik lid van het Kuratorium (het wetenschappelijke adviesorgaan) van het Nordfriisk Instituut in Bräist/Bredstedt. Voor meer informatie, zie: https://verein.nordfriiskinstituut.eu/ueber-uns/.
Sinds november 2020 ben ik wetenschappelijk medewerker voor het Saterfries bij de Oldenburgische Landschaft. In die functie heb ik tot nu toe onder meer een website gebouwd, een wedstrijd georganiseerd voor het bedenken van een Saterfries woord voor ‘mondkapje’, naslagwerken digitaal beschikbaar gesteld, krantencolumns geschreven en de wensen van onderwijsmensen geïnventariseerd. Zie voor meer informatie de website www.seeltersk.de.
In het voorjaar van 2021 heb ik op verzoek van 10voordeleraar als ‘externe expert’ van zeven Nederlandse hogescholen de taalkundeprogramma’s van de lerarenopleidingen Frans bekeken en geëvalueerd. Op 23 april heb ik voor de taalkundedocenten van die opleidingen een presentatie gehouden over mijn bevindingen en er schriftelijk over gerapporteerd (vertrouwelijk). De input wordt gebruikt om zowel de programma’s als de kennisbasis lerarenopleiding bachelor Frans te vernieuwen.
In 2020 heb ik op verzoek van de commissie tot herziening van de kerndoelen Fries in diverse stadia commentaar op de concept-plannen gegeven. Mijn voornaamste aanbevelingen waren om explicieter te maken of de plannen het vak dan wel het leergebied betroffe, om meer aan te knopen bij de formele emancipatorische ambities van provincie en Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, om meer aan te sluiten bij de expliciete taalpolitieke ambities die aan de invoering van het schoolvak Fries ten gronde liggen, en om minder blind te varen op de ideeën van Gert Biesta, in wiens model de vorming van de leerling alle aandacht krijgt, maar het belang van onderwijs voor de taal en voor de maatschappij een ondergeschoven kindje is.
Nadat ik ruim een jaar geregeld stukjes heb geschreven voor Neerlandstiek.nl, ben ik in 2019 in de redactieraad gekomen. Neerlandistiek.nl is een online-tijdschrift op het gebied van de neerlandistiek en verwante onderzoeksvelden.
josebruiningVoor de Ried fan de Fryske beweging heb ik begin 2017 onder de naam Academia Franekerensis een serie korte Friestalige publiekslezingen gemaakt, met Friese academici als spreker. De serie heeft als doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over wetenschappelijke thema’s en tegelijkertijd het Fries als taal van de hogere domeinen te stimuleren. De lezingen worden gepubliceerd op It Nijs, de Friestalige internetkrant van de Ried fan de Fryske beweging.
afuk_kursussenIn 2014 heeft de Afûk in Leeuwarden me ingehuurd om advies uit te brengen over een nieuw curriculum. De Afûk biedt een groot aantal cursussen aan op het gebied van Friese taal en cultuur. Ik heb voormalige cursisten geraadpleegd en een advies uitgebracht, op basis waarvan een nieuw cursusaanbod is vastgesteld. Dat wordt deels in samenwerking met NHL Hogeschool aangeboden.
staveringIn 2014 werd er in Friesland fel gedebatteerd over plannen voor een wijziging van de officiële spelling voor het Fries en de invoering van een standaardwoordenlijst voor ambtelijk gebruik. Ik heb me in de media duidelijk tegen die plannen uitgesproken. De provincie heeft een overlegcommissie van voor- en tegenstanders samengesteld waar ik enige tijd zitting in had. De gewijzigde spelling is uiteindelijk ingevoerd, de standaardwoordenlijst heeft een niet-verplichtend karakter gekregen.
pingIn 2009 en 2010 heb ik voor de Afûk in Leeuwarden meegewerkt aan het project VoLANGteers. Daarbij kregen buitenlandse studenten en werknemers die tijdelijk in Friesland woonden een Friese student als buddy om kennis te laten maken met de talen en culturen van Friesland. Het project was een uitbreiding van een gelijknamig project dat in Galicië al langer liep. In het kader van het project heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van allerlei les-, spel- en kennismakingsmateriaal. Het project is na het aflopen van de projectsubsidie overgenomen door de Ried fan de Fryske Beweging. Voor meer informatie, zie: www.volangteers.com.
edunordfriiskIk ben een van de weinige Nederlanders die naast het Nederlandse Fries ook het in Duitsland gesproken Noord-Fries goed beheersen. In 2009 kon ik van die kennis mooi gebruikmaken. Het Nordfriisk Instituut in Bredstedt wilde toen een zelfstudiepakket voor het Noord-Fries op internet zetten en de Afûk in leeuwarden had zo’n pakket voor het (Nederlandse) Fries ontwikkeld. Ik heb de twee partijen bij elkaar gebracht en ze als vertaler, tolk en bemiddelaar geholpen samen een Noord-Friese internetleermethode te ontwikkelen, eduNordfriisk.de.
Ik krijg veel taaladviesvragen. Vaak komen die van particulieren die bijvoorbeeld de geschiedenis van een woord willen weten, soms ook van overheden. In 2004 heb ik op verzoek van de Landdag van Sleeswijk-Holstein mondeling en schriftelijk advies uitgebracht over een ontwerp voor een wet op het officiële gebruik van de Noord-Friese taal in de Kreis Noord-Friesland, het Friesisch-Gesetz.
trijetaligestreamIn 2009 heb ik voor de NHL Hogeschool veldonderzoek verricht naar de behoefte aan een opleiding tot docent aan een drietalige basisschool. Op basis daarvan heb ik meegewerkt aan het opzetten van een gemeenschappelijke drietalige pabostoom van de hogescholen Stenden en NHL in Leeuwarden. Daarvan ben ik drie jaar lang de coördinator geweest.
piterwilkensVan 2000 tot en met 2005 was ik secretaris van de Fryske Rie en de Interfriesische Rat, die contacten tussen de Friese gebieden in Nederland en Duitsland organiseert. Met die pet op heb ik verschillende uitwisselingen georganiseerd, waaronder de Sternfahrt der Friesen van 2001 op Helgoland, met een optreden van Piter Wilkens en de Fryske Jeugdbrassband. (Foto: Daam, Wikipedia)
Van 1996 tot en met 1999 was ik secretaris van de projectgroep Simmerbarren 500 (deel van Fryslân 500). Onze zeer jonge groep (allemaal onder de veertig) heeft ruim een ton aan sponsorgeld binnengehaald en daarmee op zes locaties in Friesland een groot internationaal jongerencongres over werkgelegenheid in perifere regio’s georganiseerd. Daarbij experimenteerden we als voorbereiding op de invoering van de euro met eigen ‘euro’-munten als betaalmiddel in de betrokken plaatsen.