Portfolio inspreekwerk

Foarlêzerij * Stimmarbeit * Voice-acting

Ik spreek voor verschillende organisaties van tijd tot tijd teksten in, bijvoorbeeld als voice-over bij een film of voor een luisterexamen. Dat doe ik in de talen Nederlands, Fries en Duits. Hieronder geef ik een indruk van mijn activiteiten op dat gebied.

ferhalen fan Edgar Allan Poe yn it Frysk en Ingelsk
download mp3 (English)

download mp3 (Frysk)

download mp3
Stim op it antwurdapparaat yn it toanielstik Tink oan my fan toanielferiening ROTO fan Reduzum (Frysk, 2014).
tinkoanmy
Reklamefilmke foar energievergelijken.nl (Frysk, 2012)

download mp3
shakesp_sonnSonnet 151 fan William Shakespeare, op de cd by it boek ‘Shakespeare’s Sonnets Globally Reprinted’ fan de Switserske útjouwer SIGNAThUR (Frysk, 2009)

download mp3
DnNMinicursus Nederlands voor Duitstaligen, voor het project VoLANGteers van de Afûk (Dútsk/Nederlânsk, 2009)

 

friezen_helgolan

Voice-over yn de dokumintêre ‘Friezen nei Helgolân’ fan Omrop Fryslân (Dútsk/Noard-Frysk, 2010)

 

edufr_ynsprekkerij

Lessen en ferhalen op it learplatfoarm eduFrysk fan de Afûk (Frysk/Nederlânsk, 2009)

 

Ik stean yn de Fryske stimmebank fan de Afûk. Klik op it plaatsje foar mear ynformaasje.

Ik stean yn de Fryske stimmebank fan de Afûk. Klik op it plaatsje foar mear ynformaasje.

toets

Al jierren sprek ik harktoetsen yn foar de eksamens Frysk ferstean fan de Afûk.

 

studio

Veel inspreekwerk heb ik gedaan in deze professionele studio van Afûk/Tryater in Leeuwarden.

Opdrachtgevers: Afûk, Stichting aangepast lezen, energievergelijken.nl, Rijksuniversiteit Groningen, Omrop Fryslân, Edition SIGNAThUR, ROTO.

Voorgelezen verhalen op YouTube:
It Húsman-geheim: diel 1 / diel 2.
Dänen lügen nicht: fideo.