Portfolio leer- en toetsmateriaal

In de loop van de jaren heb ik veel leer- en toetsmateriaal gemaakt, zowel voor de hogescholen als voor uitgevers en andere organisaties. Mijn belangrijkste activiteiten op dat gebied heb ik hieronder opgenomen.

INGThis page provides an overview of my main activities in the production of learning and examination materials, developed for universities, publishers and third parties.

.

Van 2019 tot 2021 heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen meegewerkt aan Engelstalig online-leermateriaal voor het Fries voor een academische doelgroep. From 2019 through 2021 I participated in the development of online teaching materials for Frisian in English at the University of Groningen, for academic learners.
Ontevreden met het bestaande materiaal om te leren ontleden heb ik eerst voor mijn eigen studenten nieuw materiaal ontwikkeld. Dat is uitgegroeid tot het Basisboek syntaxis, dat in 2018 is verschenen.

Bij het boek hoort een zogenaamd ‘zinsbouwpakket’, waarmee studenten de opbouw van zinnen kunnen visualiseren.

  Unsatisfied with the pre-existing teaching materials for syntax I developed my own. These were the basis for the Basisboek syntaxis, which was published in 2018.

The book is accompanied by a cut-out sentence-construction set, that students can use to visualise syntactic structure.

In 2014 hebben Idske Bangma, Jan Douwes en ik voor de Afûk een online-leermethode Fries voor de mbo-opleidingen tot klassenassistent en verpleegkundige ontwikkeld.

Klik om te vergroten. Click to enlarge.

Klik om te vergroten.
Click to enlarge.

In 2014, Idske Bangma, Jan Douwes and I developed an online Frisian course for students in the teaching assistant and nursing training.
Van 2011 tot 2014 heb ik als ‘professor Henk’ op video de voornaamste regels van de Friese spelling en grammatica uitgelegd. De video’s zijn opgenomen in diverse leermethoden en ook uitgezonden op televisie.

Schermafbeelding 2015-03-18 om 12.52.05

Zie het online-materiaal in de rechterkolom voor de videoseries. Click the online materials in the right-hand column for the video series.

From 2011 through 2014 I explained the most important rules of Frisian spelling and grammar in a number of videos, that are now part of several teaching methods and that were broadcast on television.
In 2011 hebben Babs Gezelle Meerburg en ik de kennisbasis Fries voor het hbo geschreven, waarin staat wat een docent Fries behoort te weten. Met Gerbrich de Jong als derde auteur hebben we in 2018 een volledig herziene versie geschreven. Link 1: kennisbasis bachelor
Link 2: kennisbasis master
In 2011 Babs Gezelle Meerburg and I wrote the ‘kennisbasis Frysk’, which states what a teacher of Frisian is required to know. With Gerbrich de Jong as the third autor we finished a completely revised version in 2018.
Voor het internationale buddyprogramma VoLANGteers heb ik meegewerkt aan diverse leermaterialen, waaronder korte cursussen Nederlands en Fries in verschillende talen, en materiaal voor interculturele communicatie. Link 1: VoLANGteers website
Link 2: online language coursesgebaren
For the international buddy programme VoLANGteers I participated in the development of several teaching materials, among others several short language courses of Dutch and Frisian, as well as materials to enhance intercultural communication.
Ingo Laabs, Sabrina Jessen en ik hebben de leermethode ‘Snååk Frasch’ (leerboek, cd en woordenlijst) ontwikkeld voor het leren van het Frasch (Noord-Fries uit de Bökingharde). De eerste uitgave is van 2004. In 2017 is een gewijzigde tweede druk verschenen. Ingo Laabs, Sabrina Jessen and I wrote the course ‘Snååk Frasch’ (textbook, dictionary and cd) to learn the Mooring dialect of North Frisian. The first version dates back to 2004. In 2017, a second, revised edition appeared.
Sinds 2008 heb ik in verschillende fasen bijdragen geleverd aan eduFrysk, het online-leerplatform Fries van de Afûk.

Klik foto voor website Click picture for website

Klik foto voor website
Click picture for website

From 2008 onwards I have participated in several development stages of eduFrysk, Afûk’s online learning platform for Frisian.
In 2011 heb ik meegewerkt aan de CITO-toets begrijpend lezen voor het basisonderwijs. begr_lez In 2011 I was one of the developers of the national CITO test for reading comprehension in primary education.
Nog wat leermateriaal: link 1: reader Semantiek (met José Bruining en Aad Loman)
link 2: flipping the classroom (video)
link 3: handboek VoLANGteers
link 4a: leerboek Fries pabo deel 1
link 4b: leerboek Fries pabo deel 2
link 5: werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde? (artikel)
link 6: methoden om een vreemde taal te leren (artikel)
link 7: taalkundekwis voor leraren Nederlands
link 8: wie vermittelt man Studierenden eine Sprache? (artikel)
Zie ook / See also:
* Cursusmateriaal / Course materials
Artikelen / Articles
Some more teaching materials:

En verder / And also:

 • ontwikkeling van toetsen voor het Saterfries voor het Seeltersk-Kontoor (2021)
 • geven aan cursussen over toetsing aan talenstudenten op NHL Hogeschool (2007-2020)
 • ontwikkeling van taalkunde-examens voor de Afûk (2009-2015)
 • verhogen van de toetskwaliteit op NHL Hogeschool als lid van de examencommissie en toetscommissie van de afdeling Talen (2012 tot 2016)
 • ontwikkeling van diverse toetsmaterialen voor het CITO (2011-2017)
 • ontwikkeling van leermateriaal voor talenstudenten in het hoger beroepsonderwijs, zie de rechterkolom op deze pagina (sinds 2002)
 • ontwikkeling van ERK-toetsmateriaal Fries voor de SLO (2007)
 • development of testing materials for Saterland Frisian at the Seeltersk-Kontoor (2021)
 • teaching testing techniques to language students at NHL University (2007 -2020)
 • development of linguistics tests for Afûk students (2009-2015 onwards)
 • improving the quality of testing at NHL University as a member of the Board of Examiners in the Language Department (2012 through 2016)
 • development of testing materials for CITO (2011-2017)
 • development of teaching materials for language students in higher education, to be found through the links in the right-hand column on this page (2002 onwards)
 • development of CEFR testing materials for SLO (2007)