Pubkwis learare-opliedingen Frysk NHL Stenden

Datum: 20 juny 2020
Begjintiid: 18.15
Eintiid: oere as acht, nei ferwachting

Spulregels:
1. De kwis wurdt online spile, fia in link dy’t dy deis oan de dielnimmers maild wurdt.
2. Teams besteane út minimaal twa en maksimaal fiif minsken.
3. Op syn minst ien fan de groepsleden hat in relaasje mei NHL Stenden (studint, âld-studint, Afûk-kursist ensfh., dosint).
4. De oarehelten fan ‘e organisatoaren meie net meidwaan.
5. Oanmelding is mooglik oant en mei 14 juny 23.59 oere.
6. De oanmelder soarget dat de ynformaasje fan de organisaasje by alle groepsleden komt.
7. Dielnimmers moatte der sels foar soargje dat har kamera en mikrofoan it dogge.

Notearje yn it berjocht de folgjende saken:
1. By ‘naam’: de namme fan it team
2. By ‘e-mailadres’: it adres dêr’t it team ûnder te berikken is (wurdt net sichtber foar frjemden)
3. Yn it berjocht sels: de nammen fan de groepsleden

Privacy
It mailadres bliuwt ûnsichtber foar frjemden en wurdt allinne mar brûkt troch de organisaasje fan de pubkwis. De nammen fan de dielnimmers binne wol frij sichtber. It IP-adres fan de oanmelder is sichtber foar de sitebehearder. Alle berjochten wurde binnen in moanne nei ôfrin fan de kwis ferwidere.

[gwolle_gb]