Results

Goed wurk!

Noch efkes fierder oefenje!

#1. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#2. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#3. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk? (foto: Tom K., CC BY-SA 2.5)

#4. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk? (foto: Rasbak, CC BY-SA 3.0)

#5. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#6. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

Afsluiten