Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. pinne

#2. harkkolleezje

#3. lokaal

#4. bankje

#5. kolleezje

#6. ynskriuwing

#7. karfak

#8. boerd

#9. langstudearje

#10. De les falt út.

#11. ôfstudearje

#12. haadfak

#13. lesboek

#14. stúdzjegenoat

#15. dekaan

#16. roastermakker

#17. roaster

#18. stúdzjepunt

#19. kantine

#20. fak

#21. byfak

#22. skerm

#23. kofje-automaat

#24. omparter

#25. toets

Afsluiten