Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. langstudearje

#2. roaster

#3. toets

#4. dekaan

#5. fak

#6. stúdzjegenoat

#7. stúdzjepunt

#8. kolleezje

#9. lesboek

#10. karfak

#11. roastermakker

#12. haadfak

#13. ynskriuwing

#14. lokaal

#15. pinne

#16. boerd

#17. bankje

#18. harkkolleezje

#19. ôfstudearje

#20. skerm

#21. De les falt út.

#22. kofje-automaat

#23. byfak

#24. kantine

#25. omparter

finish