Uitslag

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. omparter

#2. toets

#3. stúdzjegenoat

#4. dekaan

#5. langstudearje

#6. fak

#7. byfak

#8. kolleezje

#9. skerm

#10. lesboek

#11. boerd

#12. ynskriuwing

#13. stúdzjepunt

#14. roaster

#15. kantine

#16. roastermakker

#17. pinne

#18. ôfstudearje

#19. lokaal

#20. karfak

#21. harkkolleezje

#22. kofje-automaat

#23. De les falt út.

#24. bankje

#25. haadfak

Afsluiten