Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. De les falt út.

#2. boerd

#3. kofje-automaat

#4. stúdzjegenoat

#5. skerm

#6. ynskriuwing

#7. omparter

#8. lokaal

#9. langstudearje

#10. harkkolleezje

#11. roastermakker

#12. roaster

#13. ôfstudearje

#14. stúdzjepunt

#15. kantine

#16. byfak

#17. pinne

#18. haadfak

#19. fak

#20. dekaan

#21. lesboek

#22. bankje

#23. kolleezje

#24. toets

#25. karfak

Afsluiten