Uitslag

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. roastermakker

#2. lokaal

#3. ôfstudearje

#4. kantine

#5. haadfak

#6. ynskriuwing

#7. toets

#8. karfak

#9. byfak

#10. stúdzjegenoat

#11. kolleezje

#12. bankje

#13. dekaan

#14. skerm

#15. lesboek

#16. roaster

#17. harkkolleezje

#18. langstudearje

#19. fak

#20. kofje-automaat

#21. pinne

#22. boerd

#23. De les falt út.

#24. stúdzjepunt

#25. omparter

Afsluiten