Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. toets

#2. ôfstudearje

#3. boerd

#4. roastermakker

#5. roaster

#6. kofje-automaat

#7. pinne

#8. kantine

#9. skerm

#10. ynskriuwing

#11. langstudearje

#12. dekaan

#13. bankje

#14. stúdzjepunt

#15. fak

#16. haadfak

#17. kolleezje

#18. harkkolleezje

#19. lokaal

#20. lesboek

#21. omparter

#22. byfak

#23. stúdzjegenoat

#24. karfak

#25. De les falt út.

Afsluiten