Uitslag

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. roaster

#2. lokaal

#3. skerm

#4. kantine

#5. ôfstudearje

#6. boerd

#7. De les falt út.

#8. langstudearje

#9. dekaan

#10. harkkolleezje

#11. lesboek

#12. karfak

#13. kofje-automaat

#14. stúdzjepunt

#15. kolleezje

#16. omparter

#17. pinne

#18. stúdzjegenoat

#19. fak

#20. toets

#21. ynskriuwing

#22. haadfak

#23. bankje

#24. byfak

#25. roastermakker

Afsluiten