Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. lokaal

#2. skerm

#3. kofje-automaat

#4. bankje

#5. dekaan

#6. lesboek

#7. ynskriuwing

#8. ôfstudearje

#9. karfak

#10. fak

#11. toets

#12. boerd

#13. roastermakker

#14. byfak

#15. De les falt út.

#16. stúdzjepunt

#17. kantine

#18. langstudearje

#19. roaster

#20. pinne

#21. kolleezje

#22. omparter

#23. harkkolleezje

#24. stúdzjegenoat

#25. haadfak

finish