Results

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. kofje-automaat

#2. lesboek

#3. kolleezje

#4. dekaan

#5. ôfstudearje

#6. pinne

#7. haadfak

#8. roastermakker

#9. lokaal

#10. byfak

#11. harkkolleezje

#12. roaster

#13. bankje

#14. karfak

#15. omparter

#16. boerd

#17. ynskriuwing

#18. langstudearje

#19. skerm

#20. fak

#21. toets

#22. stúdzjegenoat

#23. kantine

#24. De les falt út.

#25. stúdzjepunt

finish