Uitslag

Perfekt!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. omparter

#2. kolleezje

#3. fak

#4. roastermakker

#5. bankje

#6. pinne

#7. haadfak

#8. roaster

#9. stúdzjepunt

#10. skerm

#11. karfak

#12. lokaal

#13. langstudearje

#14. lesboek

#15. ynskriuwing

#16. dekaan

#17. kantine

#18. harkkolleezje

#19. ôfstudearje

#20. kofje-automaat

#21. byfak

#22. De les falt út.

#23. boerd

#24. toets

#25. stúdzjegenoat

Afsluiten