Results

Goed wurk, alles korrekt!

Noch net hielendal goed, besykje it nochris!

#1. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#2. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#3. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#4. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#5. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#6. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk? (foto: Rasbak, CC BY-SA 3.0)

#7. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#8. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk? (foto: Tom K., CC BY-SA 2.5)

#9. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#10. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#11. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

#12. Hoe hyt dizze plant yn it Frysk?

Afsluiten