Uitslag

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. Jan syn húshâlding

#2. de doarpsgenoat

#3. krûpe

#4. de goekunde

#5. de tút

#6. it begear

#7. it buorfamke

#8. freonskip mei romte foar útwreiding

#9. it houlik

#10. de fijân

Afsluiten