Results

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. it houlik

#2. de tút

#3. Jan syn húshâlding

#4. de goekunde

#5. de fijân

#6. de doarpsgenoat

#7. it buorfamke

#8. freonskip mei romte foar útwreiding

#9. it begear

#10. krûpe

Afsluiten