Uitslag

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. it buorfamke

#2. de goekunde

#3. freonskip mei romte foar útwreiding

#4. de tút

#5. de doarpsgenoat

#6. de fijân

#7. Jan syn húshâlding

#8. it begear

#9. krûpe

#10. it houlik

Afsluiten