Uitslag

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. krûpe

#2. de fijân

#3. Jan syn húshâlding

#4. de doarpsgenoat

#5. it buorfamke

#6. de goekunde

#7. freonskip mei romte foar útwreiding

#8. it begear

#9. it houlik

#10. de tút

Afsluiten