Results

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. it houlik

#2. de fijân

#3. Jan syn húshâlding

#4. it buorfamke

#5. de tút

#6. de doarpsgenoat

#7. krûpe

#8. de goekunde

#9. freonskip mei romte foar útwreiding

#10. it begear

Afsluiten