Uitslag

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. krûpe

#2. it begear

#3. de tút

#4. de fijân

#5. it buorfamke

#6. de goekunde

#7. it houlik

#8. Jan syn húshâlding

#9. de doarpsgenoat

#10. freonskip mei romte foar útwreiding

Afsluiten