Results

In perfekte skoare! Lokwinske!

Noch net perfekt. Op ‘e nij besykje?

#1. de tút

#2. Jan syn húshâlding

#3. it begear

#4. freonskip mei romte foar útwreiding

#5. it houlik

#6. krûpe

#7. de fijân

#8. de doarpsgenoat

#9. de goekunde

#10. it buorfamke

finish