Uitslag

That is a perfect score, lokwinske!

Not perfect yet. Try again?

#1. It waait. Ik sjoch dat ...

#2. It túnpaad is lang. Ik wit dat ...

#3. Se giet nei hûs ta. Ik sjoch dat ...

#4. Se wol him tútsje. Se seit dat ...

#5. It is healwei ienen. Se tinkt dat ...

#6. De noas docht har sear. It famke seit dat ...

#7. Se wol him helpe. Ik tink dat ...

#8. Ik wol lekker ite. It is net geheim dat ...

#9. Soenen jo my helpe wolle? Ik frege oft ...

#10. It stoarmet fûl. Ik sjoch dat ...

Afsluiten