Uitslag

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. gauris

#2. earjuster

#3. de dage

#4. nije wike oer

#5. nea wer

#6. doe yn april

#7. oant en mei desimber

#8. woansdei in wike

#9. twa tellen te betiid

#10. twa jier

Afsluiten