Uitslag

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. nea wer

#2. doe yn april

#3. de dage

#4. nije wike oer

#5. twa tellen te betiid

#6. oant en mei desimber

#7. earjuster

#8. woansdei in wike

#9. gauris

#10. twa jier

Afsluiten