Uitslag

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. woansdei in wike

#2. twa jier

#3. oant en mei desimber

#4. twa tellen te betiid

#5. doe yn april

#6. gauris

#7. nije wike oer

#8. de dage

#9. earjuster

#10. nea wer

Afsluiten