Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. woansdei in wike

#2. twa tellen te betiid

#3. earjuster

#4. nije wike oer

#5. twa jier

#6. oant en mei desimber

#7. de dage

#8. gauris

#9. doe yn april

#10. nea wer

Afsluiten