Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. doe yn april

#2. nije wike oer

#3. de dage

#4. twa jier

#5. twa tellen te betiid

#6. woansdei in wike

#7. earjuster

#8. gauris

#9. nea wer

#10. oant en mei desimber

finish