Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. twa tellen te betiid

#2. nije wike oer

#3. twa jier

#4. doe yn april

#5. earjuster

#6. de dage

#7. nea wer

#8. woansdei in wike

#9. gauris

#10. oant en mei desimber

Afsluiten