Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. de dage

#2. doe yn april

#3. earjuster

#4. oant en mei desimber

#5. nije wike oer

#6. woansdei in wike

#7. twa tellen te betiid

#8. gauris

#9. nea wer

#10. twa jier

Afsluiten