Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. oant en mei desimber

#2. doe yn april

#3. de dage

#4. woansdei in wike

#5. twa tellen te betiid

#6. gauris

#7. twa jier

#8. nea wer

#9. nije wike oer

#10. earjuster

finish