Uitslag

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. nea wer

#2. twa jier

#3. doe yn april

#4. de dage

#5. earjuster

#6. woansdei in wike

#7. gauris

#8. twa tellen te betiid

#9. oant en mei desimber

#10. nije wike oer

Afsluiten