Results

Perfekt dien! Lokwinske!

Noch net alles goed. Noch in kear besykje?

#1. doe yn april

#2. de dage

#3. twa jier

#4. nea wer

#5. woansdei in wike

#6. oant en mei desimber

#7. earjuster

#8. twa tellen te betiid

#9. gauris

#10. nije wike oer

finish