#1. Troch de botsing is it rút fan de auto ... (brekke)

#2. 'Ik seach' is de doetiid fan 'ik ...', haw ik leard.

#3. Yn it ferline ... ús kat altyd troch it rút ta de hûs yn. (komme)

#4. Ferline wike ... der in protte minsken te wachtsjen. (stean)

#5. Moarn ... in feestje. (jaan)

#6. Hasto wol goed ...? (sykje)

#7. Hat mem de skjinne wask al op 'e line ...? (hingje)

#8. Ik bin yn de kûle ... (falle)

#9. Doe'tst in bern wiest, ... dochs altyd nei skoalle ta?

#10. Moarn ... wy nei Parys ta. (fleane)

#11. Hast der al oer nei...? (tinke)

#12. Se hat it goede antwurd ... (riede)

#13. Juster ... ik in lekker stikje bôle.

#14. Ferline jier ... dy ferkearsregels noch net op dizze dyk. (jilde)

#15. Dat ... heit moarn wol. (dwaan)

#16. Bist al ... mei de opdrachten foar dizze wike? (begjinne)

#17. Douwe Bob hat in moai ferske ... (sjonge)

#18. As lyts bern ... er gjin molke, mar no fynt er it wol lekker. (meie)

#19. Se hat him in tút op 'e foarholle ... (jaan)

#20. Hy ... mar in grapke! (meitsje)

Afsluiten

Results

Goed wurk!

Der sitte noch wat flaters yn. Besykje it nochris!