#1. Troch de botsing is it rút fan de auto ... (brekke)

#2. Yn it ferline ... ús kat altyd troch it rút ta de hûs yn. (komme)

#3. Hy ... mar in grapke! (meitsje)

#4. Dat ... heit moarn wol. (dwaan)

#5. Se hat it goede antwurd ... (riede)

#6. Se hat him in tút op 'e foarholle ... (jaan)

#7. Hast der al oer nei...? (tinke)

#8. Douwe Bob hat in moai ferske ... (sjonge)

#9. Juster ... ik in lekker stikje bôle.

#10. 'Ik seach' is de doetiid fan 'ik ...', haw ik leard.

#11. Moarn ... in feestje. (jaan)

#12. Doe'tst in bern wiest, ... dochs altyd nei skoalle ta?

#13. Ferline jier ... dy ferkearsregels noch net op dizze dyk. (jilde)

#14. Moarn ... wy nei Parys ta. (fleane)

#15. Hasto wol goed ...? (sykje)

#16. As lyts bern ... er gjin molke, mar no fynt er it wol lekker. (meie)

#17. Ik bin yn de kûle ... (falle)

#18. Ferline wike ... der in protte minsken te wachtsjen. (stean)

#19. Bist al ... mei de opdrachten foar dizze wike? (begjinne)

#20. Hat mem de skjinne wask al op 'e line ...? (hingje)

Afsluiten

Results

Goed wurk!

Der sitte noch wat flaters yn. Besykje it nochris!