#1. Do ... juster dochs oan dy wedstryd mei? (dwaan)

#2. Aanst ... ús boat wer yn it wetter. (lizze)

#3. De dief hat myn fyts ... (stelle)

#4. Hawwe jimme de fraach ... ? (begripe)

#5. It famke ... eartiids altyd troch de strjitte. (rinne)

#6. Hoe ... de âlde Griken en Romeinen dat eins? (dwaan)

#7. Hy ... juster fan 'e fyts ôf. (falle)

#8. Wat ... jim moarn? (dwaan)

#9. Do seidest dochs datst juster in Landrover ... ? (sjen)

#10. Do ... moarn in kadootsje!

#11. Yn it ferline ... hja gauris djoere dingen. (stelle)

#12. Wêr hat er dat boek lizzen ... ? (sjen)

#13. Us buorlje ha in popke ... (krije)

#14. Moarn ... ik in nije universiteitspas. (krije)

#15. Moarn ... ik dy grif wer. (sjen)

#16. Doe't ik in bern wie, ... Sinteklaas alle jierren by ús op skoalle. (komme)

#17. Se hat der neat fan ... (begripe)

#18. Wy ... moarn mei de boat yn Harns. (lizze)

#19. Ik haw in pear kilometer ... (rinne)

#20. Hasto bier mei... ? (nimme)

Afsluiten

Results

Goed wurk!

Der sitte noch flaters yn. Besykje it noch in kear.