#1. Us buorlje ha in popke ... (krije)

#2. Wat ... jim moarn? (dwaan)

#3. Hoe ... de âlde Griken en Romeinen dat eins? (dwaan)

#4. Do ... moarn in kadootsje!

#5. Hasto bier mei... ? (nimme)

#6. Doe't ik in bern wie, ... Sinteklaas alle jierren by ús op skoalle. (komme)

#7. Wy ... moarn mei de boat yn Harns. (lizze)

#8. Moarn ... ik dy grif wer. (sjen)

#9. Hawwe jimme de fraach ... ? (begripe)

#10. Se hat der neat fan ... (begripe)

#11. Yn it ferline ... hja gauris djoere dingen. (stelle)

#12. Do seidest dochs datst juster in Landrover ... ? (sjen)

#13. Moarn ... ik in nije universiteitspas. (krije)

#14. Hy ... juster fan 'e fyts ôf. (falle)

#15. Aanst ... ús boat wer yn it wetter. (lizze)

#16. It famke ... eartiids altyd troch de strjitte. (rinne)

#17. Wêr hat er dat boek lizzen ... ? (sjen)

#18. Do ... juster dochs oan dy wedstryd mei? (dwaan)

#19. De dief hat myn fyts ... (stelle)

#20. Ik haw in pear kilometer ... (rinne)

finish

Results

Goed wurk!

Der sitte noch flaters yn. Besykje it noch in kear.