#1. De dief hat myn fyts ... (stelle)

#2. Yn it ferline ... hja gauris djoere dingen. (stelle)

#3. Wêr hat er dat boek lizzen ... ? (sjen)

#4. Moarn ... ik dy grif wer. (sjen)

#5. Hawwe jimme de fraach ... ? (begripe)

#6. Aanst ... ús boat wer yn it wetter. (lizze)

#7. Doe't ik in bern wie, ... Sinteklaas alle jierren by ús op skoalle. (komme)

#8. Moarn ... ik in nije universiteitspas. (krije)

#9. Wy ... moarn mei de boat yn Harns. (lizze)

#10. Hy ... juster fan 'e fyts ôf. (falle)

#11. Do seidest dochs datst juster in Landrover ... ? (sjen)

#12. Do ... juster dochs oan dy wedstryd mei? (dwaan)

#13. Hasto bier mei... ? (nimme)

#14. Ik haw in pear kilometer ... (rinne)

#15. Se hat der neat fan ... (begripe)

#16. Wat ... jim moarn? (dwaan)

#17. Us buorlje ha in popke ... (krije)

#18. It famke ... eartiids altyd troch de strjitte. (rinne)

#19. Hoe ... de âlde Griken en Romeinen dat eins? (dwaan)

#20. Do ... moarn in kadootsje!

Afsluiten

Results

Goed wurk!

Der sitte noch flaters yn. Besykje it noch in kear.