Doorgaan

#1. "It gou net foar mem, hear" What does this sentence mean?

Doorgaan

#2. "The windows was broken" can be translated into Frisian as:

Doorgaan

#3. What is the Frisian word for 'future tense'?

Doorgaan

#4. What does the following sentence mean? "Beppe wie ree om mei de auto."

Doorgaan

#5. Where would you find a 'kaaimuorre'?

Doorgaan

#6. What is a 'reedrider'?

Doorgaan

#7. What is the auxiliary verb that is normally used in the Frisian future tense?

Doorgaan

#8. What does the following sentence mean? "De fiertaal is Dútsk, dat elkenien dy't dy taal machtich is, ek Frysk leare kin."

Doorgaan

#9. What is a 'traffic light' in Frisian?

Doorgaan

#10. What does 'in bui of in buike' mean?

Doorgaan

#11. "He has sung a song" can be translated into Frisian as:

Doorgaan

#12. What is the traditional Frisian celebration, when children get candy for singing songs to their neighbours?

Doorgaan

#13. How can you say 'in two days from today' in Frisian?

Doorgaan

#14. "Hja hie in brutsen skonk en slimme smertlapen." What is this sentece about?

Doorgaan

#15. Which of the following is NOT a bike part?

Doorgaan

#16. What does the following sentence describe? "Se hat in blessuere oprûn by it reedriden."

Doorgaan

#17. When do Frisian children traditionally get presents?

Doorgaan

#18. How are temperatures expressed in Frisian?

Doorgaan

#19. "De rydbaan is tydlik ticht." What has been closed?

Doorgaan

#20. What it the main verb in the following sentence and what does it mean? "Yn 'e âlde binnenstêd fan Starum hat him in oanfarring foardien."

Afsluiten

Uitslag

Dat ha jo goed dien. Alles wie goed. Lokwinske!

Jo ha wat flaterkes makke. Besykje it nochris!