Doorgaan

#1. What it the main verb in the following sentence and what does it mean? "Yn 'e âlde binnenstêd fan Starum hat him in oanfarring foardien."

Doorgaan

#2. How can you say 'in two days from today' in Frisian?

Doorgaan

#3. Which of the following is NOT a bike part?

Doorgaan

#4. What does the following sentence mean? "De fiertaal is Dútsk, dat elkenien dy't dy taal machtich is, ek Frysk leare kin."

Doorgaan

#5. "The windows was broken" can be translated into Frisian as:

Doorgaan

#6. What is the traditional Frisian celebration, when children get candy for singing songs to their neighbours?

Doorgaan

#7. What does 'in bui of in buike' mean?

Doorgaan

#8. What is a 'reedrider'?

Doorgaan

#9. What does the following sentence describe? "Se hat in blessuere oprûn by it reedriden."

Doorgaan

#10. What is a 'traffic light' in Frisian?

Doorgaan

#11. When do Frisian children traditionally get presents?

Doorgaan

#12. "He has sung a song" can be translated into Frisian as:

Doorgaan

#13. What is the auxiliary verb that is normally used in the Frisian future tense?

Doorgaan

#14. Where would you find a 'kaaimuorre'?

Doorgaan

#15. What is the Frisian word for 'future tense'?

Doorgaan

#16. How are temperatures expressed in Frisian?

Doorgaan

#17. What does the following sentence mean? "Beppe wie ree om mei de auto."

Doorgaan

#18. "It gou net foar mem, hear" What does this sentence mean?

Doorgaan

#19. "De rydbaan is tydlik ticht." What has been closed?

Doorgaan

#20. "Hja hie in brutsen skonk en slimme smertlapen." What is this sentece about?

Afsluiten

Uitslag

Dat ha jo goed dien. Alles wie goed. Lokwinske!

Jo ha wat flaterkes makke. Besykje it nochris!