next

#1. How can you say 'in two days from today' in Frisian?

next

#2. "De rydbaan is tydlik ticht." What has been closed?

next

#3. What does the following sentence mean? "Beppe wie ree om mei de auto."

next

#4. What it the main verb in the following sentence and what does it mean? "Yn 'e âlde binnenstêd fan Starum hat him in oanfarring foardien."

next

#5. "He has sung a song" can be translated into Frisian as:

next

#6. How are temperatures expressed in Frisian?

next

#7. Which of the following is NOT a bike part?

next

#8. What is a 'traffic light' in Frisian?

next

#9. What does the following sentence mean? "De fiertaal is Dútsk, dat elkenien dy't dy taal machtich is, ek Frysk leare kin."

next

#10. "Hja hie in brutsen skonk en slimme smertlapen." What is this sentece about?

next

#11. What is the traditional Frisian celebration, when children get candy for singing songs to their neighbours?

next

#12. What is the auxiliary verb that is normally used in the Frisian future tense?

next

#13. When do Frisian children traditionally get presents?

next

#14. What is a 'reedrider'?

next

#15. What is the Frisian word for 'future tense'?

next

#16. Where would you find a 'kaaimuorre'?

next

#17. "It gou net foar mem, hear" What does this sentence mean?

next

#18. What does the following sentence describe? "Se hat in blessuere oprûn by it reedriden."

next

#19. "The windows was broken" can be translated into Frisian as:

next

#20. What does 'in bui of in buike' mean?

finish

Results

Dat ha jo goed dien. Alles wie goed. Lokwinske!

Jo ha wat flaterkes makke. Besykje it nochris!