Doorgaan

#1. What does 'Moarn slagge wy jim' mean?

Doorgaan

#2. What does the following sentence mean? "Dy't wat fertelle wol oer leksikografy fan it Frysk, kin net hinnegean en behein him ta ien of twa titels. "

Doorgaan

#3. Which of the following words can undergo 'shortening' (ferkoarting) in the diminutive?

Doorgaan

#4. What is 'I have hit him' in Frisian?

Doorgaan

#5. Which of the following sentences contains an Imperativus Pro Infinitivo

Doorgaan

#6. What rhymes with 'ik moat'?

Doorgaan

#7. What does 'it op...rêde' mean?

Doorgaan

#8. What can one say to introduce the final part of a lecture?

Doorgaan

#9. Translate into Frisian: "Ik have had to hit him."

Doorgaan

#10. Which of the following sentences contains an Imperativus Pro Infinitivo?

Doorgaan

#11. Which sentence can follow this one: "Kenne jim Sjoukje?"

Doorgaan

#12. What is 'in gearfetting'?

Doorgaan

#13. Which noun phrase can be used where English uses 'she'?

Doorgaan

#14. What does 'Sa net, ...' mean?

Doorgaan

#15. What is the Imperativus Pro Infinitivo version of the following sentence? "Ik wol besykje om it sels te dwaan."

Doorgaan

#16. Is 'it docht my deugd' considered formal or informal Frisian?

Doorgaan

#17. Which of the following words can undergo 'shortening' (ferkoarting) in the diminutive?

Doorgaan

#18. Translate into Frisian: "He has saved her."

Doorgaan

#19. What is not a proper Frisian translation of 'nowadays'?

Doorgaan

#20. What style register is the address form "Manlju en froulju!" typical of?

Afsluiten

Results

Bêst genôch, alles korrekt!

Der sitte noch wat flaters yn. Besykje it nochris!