Uitslag

Tige by tige!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. Wa makket it ferslach fan in gearkomste?

#2. Wat is ‘fan bûten leare’?

#3. Hokker tiidstip heart by de neimiddei? (What time is part of the ‘neimiddei’?)

#4. Wat rint der troch it gers? (What is walking through/in the grass?) Why is the word ‘der’ used in this sentence?

#5. Wat is ‘om utens’?

#6. Wat betsjut ‘Ik hâld fan dy’?

#7. Today is Monday. What do we call Wednesday?

#8. “Net ien kin Frysk studearje yn Kiel” Is that sentence true?

#9. Hoe lang duorret in healoere?

#10. Wat is ‘Hja is fereale op de dosint’?

Afsluiten