Uitslag

Tige by tige!

Noch net alles goed. Op ‘e nij besykje?

#1. Wat rint der troch it gers? (What is walking through/in the grass?) Why is the word ‘der’ used in this sentence?

#2. “Net ien kin Frysk studearje yn Kiel” Is that sentence true?

#3. Today is Monday. What do we call Wednesday?

#4. Wa makket it ferslach fan in gearkomste?

#5. Wat is ‘om utens’?

#6. Wat is ‘fan bûten leare’?

#7. Wat is ‘Hja is fereale op de dosint’?

#8. Hoe lang duorret in healoere?

#9. Wat betsjut ‘Ik hâld fan dy’?

#10. Hokker tiidstip heart by de neimiddei? (What time is part of the ‘neimiddei’?)

Afsluiten