Results

Tige moai wurk, alles goed!

Der sitte noch in pear flaterkes yn. Besykje it noch in kear!

#1. What is the Frisian word for 'speaking a language against your will'?

#2. Wat is in synonym fan 'negearje'?

#3. Hoe hyt dit bist yn it Frysk?

#4. What does 'benei komme' mean?

#5. What does 'tebek' mean?

#6. What does 'útnaaie' mean?

#7. How can you say in Frisian 'I got startled'?

#8. How can you say: 'She shouted foul words'?

#9. What would Frisian people go to court for?

#10. It wetter op dit plaatsje is ...

#11. If you are skating 'foar de wyn', where do you feel the wind?

#12. Wêrom is it dreech om 'the nominee' yn it Frysk oer te setten?

#13. What would you be likely to find in a 'snipel'?

#14. Wat is NET in ôfslutend mulwurd fan 'kieze'?

#15. How would you say 'The insurance has covered the damage' in Frisian?

#16. Wat is de doetiid fan 'ik kies'?

#17. What is the Frisian word for 'research'?

#18. What is the Frisian word for 'science'?

#19. What is the past participle of 'drage'?

#20. Wat is it berop fan dizze man?

Afsluiten