Results

Tige moai wurk, alles goed!

Der sitte noch in pear flaterkes yn. Besykje it noch in kear!

#1. If you are skating 'foar de wyn', where do you feel the wind?

#2. Wat is NET in ôfslutend mulwurd fan 'kieze'?

#3. What is the Frisian word for 'speaking a language against your will'?

#4. What would you be likely to find in a 'snipel'?

#5. How can you say: 'She shouted foul words'?

#6. What is the past participle of 'drage'?

#7. What does 'benei komme' mean?

#8. What would Frisian people go to court for?

#9. Wat is it berop fan dizze man?

#10. What is the Frisian word for 'research'?

#11. What is the Frisian word for 'science'?

#12. Wat is de doetiid fan 'ik kies'?

#13. How can you say in Frisian 'I got startled'?

#14. It wetter op dit plaatsje is ...

#15. How would you say 'The insurance has covered the damage' in Frisian?

#16. What does 'tebek' mean?

#17. What does 'útnaaie' mean?

#18. Wat is in synonym fan 'negearje'?

#19. Wêrom is it dreech om 'the nominee' yn it Frysk oer te setten?

#20. Hoe hyt dit bist yn it Frysk?

Afsluiten