rumte_foar_romteIn Standertwurdlist, bêst, as dy net mear docht as de staveringsregels yllustrearje. Mar wy krije no fan de Fryske Akademy in boekje dat net allinne in yllustraasje foarmet fan de staveringsregels, mar dat ek fertelle wol hokker dialektfoarmen wol en net goed Frysk binne. […]

Lês mear by It Nijs.

Posted in: stavering.
Last Modified: mei 3, 2013